02/02/2020

Tìm hiểu Tin Mừng Mác-côSách: Tin Mừng Mác-cô Hy Lạp – Việt


Bài viết theo đoạn văn và theo đề tài


Theo đoạn văn

- Mc 1,1. “Khởi đầu” và “kết thúc mở” trong Tin Mừng Mác-cô.
- Mc 1,21-28. Tại sao thần ô uế nói đúng mà bị cấm nói?
- Mc 1,29-31. Ba lối phân tích, ba cách đặt câu hỏi.
- Mc 1,40-45. Tại sao không giữ lời Đức Giê-su căn dặn?
- Mc 2,1-13. Lời tha tội, lời chữa lành.
- Mc 4,1-9. Dụ ngôn gieo giống.
- Mc 4,10-12. Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa và những kẻ ở ngoài.
- Mc 4,13-20. Áp dụng dụ ngôn gieo giống.
- Mc 7,18. “Anh em ngu muội như thế sao?” Lời này nói gì với độc giả?
- Mc 8,14-21: Quên bánh, một bánh, nhiều bánh, vô số bánh.
- Mc 10,17-31. Từ bỏ mọi sự, nhận lại gấp trăm.
- Mc 12,38–13,2. Kinh sư, bà goá, Đền Thờ.


Theo đề tài

- Tác giả, nơi biên soạn, độc giả, niên biểu và tài liệu biên soạn Tin Mừng Mác-cô.
- Relationships between the Synoptic Gospels.
- Tác giả đối thoại với độc giả (TM Mác-cô).
- Tiếng La Tinh trong Tin Mừng Mác-cô Hy-lạp.
- Đặc điểm và đề tài Tin Mừng Mác-cô.
- Mác-cô, Tin Mừng của sự ngạc nhiên.
- “Anh em ngu muội như thế sao?” (Mc 7,18) Lời này nói gì với độc giả?
- Ba cấp độ thành công, bốn cách thức rao giảng (TM Mác-cô).
- Ba lối phân tích, ba cách đặt câu hỏi (Mc 1,29-31).
- “Bí mật công khai”. Cấm không được nói mà ai cũng biết! (TM Mác-cô).
- “Khởi đầu” và “kết thúc mở” Tin Mừng Mác-cô.
- Kinh sư, bà goá, Đền Thờ (Mc 12,38–13,2).
- Quên bánh, một bánh, nhiều bánh, vô số bánh (Mc 8,14-21).
- Tại sao không giữ lời Đức Giê-su căn dặn? (Mc 1,40-45).
- Tại sao thần ô uế nói đúng mà bị cấm nói? (Mc 1,21-28).
- “Tin mừng” trong “sách Tin Mừng” Mác-cô.
- Từ bỏ mọi sự, nhận lại gấp trăm (Mc 10,17-31)