31/03/2014

“Ta Là” (egô eimi) trong Tin Mừng Gio-anBài viết tiếng Pháp:

Email: josleminhthong@gmail.com
Ngày 31 tháng 03 năm 2014.

Nội dung

I. Dẫn nhập
II. Cách dùng “egô eimi” trong Tin Mừng Gio-an
   1. Nghĩa thông thường của “egô eimi”
      a) “Egô eimi” nói về nơi chốn hay thuộc về ai
      b) Các nhân vật khác dùng “egô eimi”
   2. Nghĩa thần học “egô eimi” của Đức Giê-su
      a) “Egô eimi” có thuộc từ (14 lần)
      b) “Egô eimi” xác định người nói (5 lần)
      c) “Egô eimi” không có thuộc từ (4 lần)
III. “Egô eimi” trong Cựu Ước
   1. Nghĩa thông thường của “egô eimi”
   2. “Egô eimi” là Danh ĐỨC CHÚA (YHWH, Yahvé)
IV. “Egô eimi” trong sách Khải Huyền
V. “Egô eimi” của Đức Giê-su trong Tin Mừng Gio-an 
   1. “Egô eimi” có thuộc từ
   2. “Egô eimi” xác định người nói
      a) “Chính là Tôi (egô eimi), người đang nói với chị” (4,26)
      b) “Chính là Thầy (egô eimi), đừng sợ!” (6,20)
      c) “Chính là Tôi (egô eimi)” (18,5)
   3.  “Egô eimi” không có thuộc từ
      a) “Nếu các ông không tin rằng: Tôi Là…” (8,24)
      b) “Bấy giờ các ông sẽ biết rằng Tôi Là” (8,28)
      c) “Trước khi có Áp-ra-ham, Tôi Là” (8,58)
      d) “Anh em tin rằng: Thầy Là” (13,19)
VI. Kết luận
VII. Thư mục

“Moi, Je Suis” (egô eimi) dans l’Évangile de JeanArticle en vietnamien:

Email: josleminhthong@gmail.com
Le 31 Mars 2014.

Contenu

I. Introduction
II. L’usage d’“egô eimi” dans l’Évangile de Jean
   1. Le sens courant d’“egô eimi”
      a) “Egô eimi” désigne un lieu, une appartenance
      b) Les autres personnages utilisent “egô eimi”
   2. Le sens théologique d’“egô eimi” de Jésus
      a) “Egô eimi” avec un attribut explicite (14 fois)
      b) “Egô eimi” pour identifier le locuteur (5 fois)
      c) “Egô eimi” à l’état absolu (4 fois)
III. “Egô eimi” dans l’AT
   1. Le sens courant d’“egô eimi”
   2. “Egô eimi” désigne le Nom divin de Yahvé (YHWH)
IV. “Egô eimi” dans le livre de l’Apocalypse
V. L’interprétation johannique d’“egô eimi”
   1. “Egô eimi” avec un attribut
   2. “Egô eimi” pour identifier le locuteur
      a) “C’est Moi, celui qui te parle” (4,26)
      b) “C’est moi. N’ayez pas peur” (6,20)
      c) “C’est moi” (18,5)
   3.  “Egô eimi” à l’état absolu
      a) “Si vous ne croyez pas que Moi, Je Suis…” (8,24)
      b) “Alors vous saurez que Moi, Je Suis…” (8,28)
      c) “Avant qu’Abraham existât, Moi, Je Suis” (8,58)
      d) “Vous croyiez que Moi, Je Suis” (13,19)
VI. Conclusion
VII. Bibliographie

13/03/2014

Xa-tan (Satanas), quỷ (diabolos, daimonion), Ác thần (ponêros) trong Kinh ThánhBài viết tiếng Pháp:

Email: josleminhthong@gmail.com
Ngày 13 tháng 03 năm 2014.

Nội dung

Dẫn nhập
I. Xa-tan và quỷ (diabolos)
   1. Xa-tan trong Cựu Ước và tài liệu giữa hai Giao Ước
      a) Xa-tan trong thế giới con người
      b) Xa-tan ở thượng giới
         b.1) Nhiệm vụ chính đáng của Xa-tan
         b.2) Xa-tan thử thách con người
         b.3) Xa-tan đã đưa tội vào thế gian
      c) “Xa-tan” tiếng Híp-ri dịch sang Hy Lạp: “quỷ”
   2. Xa-tan trong Tân Ước
II. Quỷ (daimonion) và thần ô uế
   1. Quỷ trong Cựu Ước và tài liệu giữa hai Giao Ước
   2. Quỷ và thần ô uế (l’esprit impur) trong Tân Ước
III. Ác thần (le Mauvais) và tà thần (l’esprit mauvais) trong Tân Ước
   1. Ác thần (le Mauvais) và Xa-tan
   2. Tà thần (les esprits mauvais) và quỷ (les démons)
   3. Những việc xấu xa (les œuvres mauvaises)
Kết luận

Satan (Satanas), le diable (diabolos), le démon (daimonion) et le Mauvais (ponêros) dans la BibleArticle en vietnamien:

Email: josleminhthong@gmail.com
Le 13 Mars 2014.

Contenu

Introduction
I. Satan et le diable
   1. Satan dans l’AT et les écrits intertestamentaires
      a) Satan dans le monde d’en bas
      b) Satan dans le monde céleste
         b.1) La fonction légitime de satan
         b.2) Satan met l’homme à l’épreuve
         b.3) Satan a fait entrer la mort dans le monde
      c) Le terme “satan” est traduit en grec par “le diable”  
   2. Satan dans le NT
II. Le démon et l’esprit impur
   1. Le démon dans l’AT et les écrits intertestamentaires
   2. Le démon et l’esprit impur dans le NT
III. Le Mauvais et les esprits mauvais dans le NT
   1. Le Mauvais et Satan
   2. Les esprits mauvais et les démons
   3. Les œuvres mauvaises
Conclusion

01/03/2014

Nhị nguyên (dualisme) trong Tin Mừng Gio-anBài viết tiếng Pháp:

Email: josleminhthong@gmail.com
Ngày 01 tháng 03 năm 2014.

Nội dung

I. Dẫn nhập
II. Nhị nguyên thiên nhiên: ánh sáng – bóng tối, ngày – đêm
III. Nhị nguyên không gian: thượng giới – hạ giới
     1. Nguồn gốc Đức Giê-su ở thượng giới
     2. Ở hạ giới nhưng sống thực tại thượng giới
IV. Nhị nguyên thuộc về ai, thuộc về điều gì
     1. Thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về quỷ
     2. Thuộc về sự thật hay thuộc về sự dối trá
V. Nhị nguyên trong đời sống con người
     1. Có sự sống đời đời hay bị hư mất
     2. Không bị lên án hay bị lên án
     3. Sống hay chết
     4. Tự do hay nô lệ 
     5. Sinh ra bởi Thần Khí hay sinh ra bởi xác thịt
VI. Nhị nguyên trong đời sống các môn đệ
     1. Sinh hoa trái hay không sinh hoa trái
     2. Ở lại trong Đức Giê-su hay bị ném ra ngoài
     3. Không thuộc về thế gian hay thuộc về thế gian
VII. Nguồn gốc nhị nguyên và nhị nguyên thần học
     1. Nhị nguyên trong Gio-an đến từ đâu?
     2. Nhị nguyên thần học của Tin Mừng Gio-an
VIII. Kết luận 

Le dualisme dans l’Évangile de JeanArticle en Vietnamien:

Email: josleminhthong@gmail.com
Le 01 Mars 2014.

Contenu

I. Introduction
II. Le dualisme naturel: lumière et ténèbres, jour et nuit
III. Le dualisme spatial: le monde d’en haut et d’en bas
     1. L’origine de Jésus: le monde céleste
     2. L’accès au monde d’en haut
IV. Le dualisme de l’appartenance
     1. À Dieu ou au diable
     2. À la vérité ou au mensonge
V. Le dualisme dans la vie humaine
     1. Avoir la vie éternelle ou se perdre
     2. Ne pas être jugé ou être jugé
     3. La vie ou la mort 
     4. La liberté ou l’esclavage
     5. Né de l’Esprit ou né de la chair
VI. Le dualisme dans la vie des disciples
     1. Porter du fruit ou ne pas porter de fruit
     2. Demeurer en Jésus ou être jeté dehors
     3. Ne pas être du monde ou être du monde
VII. L’origine du dualisme et son sens théologique
     1. D’où vient le dualisme johannique?
     2. Le dualisme théologique de l’Évangile de Jean
VIII. Conclusion