06/09/2013

Các bước tìm hiểu một đoạn văn Kinh Thánh

Nội dung

Dẫn nhập
I. Phân tích thuật chuyện và cấu trúc
II. Các bước chuẩn bị phân tích đoạn văn
     1. Phân đoạn
     2. Bối cảnh văn chương
     3. Cấu trúc đoạn văn
     4. Quan sát nhân vật, thời gian và không gian
III. Gợi ý phân tích một số đoạn văn
     1. Ga 6,1-71
     2. Ga 11,1-54
     3. Ga 18,28–19,16a
Kết luận