27/04/2020

Hôn nhân và gia đình trong Tin Mừng Gio-anTác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 27 tháng 04 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. “Rượu hảo hạng” trong đời hôn nhân (2,1-12)
II. “Sinh con” và “làm con”
    1. Cơn đau và niềm vui khi sinh con (16,21)
    2. Được sinh ra một lần nữa (3,1-8)
    3. Sinh ra làm con Thiên Chúa (1,12-13)
III. Gia đình ruột thịt và gia đình người tin
    1. Gia đình mới khai sinh từ thập giá (19,25-27)
    2. Trở thành anh chị em trong gia đình mới
    3. Ai là cha, Thiên Chúa hay quỷ? (8,31-44)
Kết luận

26/04/2020

Xa-tan, quỷ, Ác thần, tà thần trong Kinh Thánh
Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 26 tháng 04 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. Từ ngữ
    1. Xa-tan (Satanas), quỷ (diabolos)
    2. Quỷ (daimonion), thần ô uế (pneuma to akathaton)
    3. Ác thần (ponêros), tà thần (pneuma to ponêron)
II. Xa-tan, quỷ (diabolos) trong Cựu Ước và giữa hai Giao Ước
    1. Xa-tan trong thế giới con người
    2. Xa-tan ở thượng giới, tiến triển qua ba bước
        a) Vai trò “công tố viên” trước toà ở thượng giới
        b) Thử thách con người
        c) Đưa tội vào thế gian
III. Xa-tan, quỷ (diabolos) trong Tân Ước
    1. Trong Tin Mừng Nhất Lãm
    2. Trong Tin Mừng Gio-an
    3. Trong sách Khải Huyền
IV. Quỷ (daimonion) trong Cựu Ước và giữa hai Giao Ước
V. Quỷ (daimonion), thần ô uế, Ác thần, tà thần trong Tân Ước
    1. Trong bốn Tin Mừng, Kh và Cv
    2. Ác thần (ponêros) và Xa-tan
    3. Những việc xấu xa (ponêra ta erga)
Kết luận

25/04/2020

Ai là mục tử, ai là đàn chiên? (Ga 10,11-18; 21,15-17)


Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 25 tháng 04 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. Ai là mục tử?
    1. Bản văn Ga 10,11-18, bối cảnh và từ ngữ
    2. Mục tử tốt
    3. Hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên
    4. Một đàn chiên, một mục tử duy nhất
II. Ai là đàn chiên?
    1. Dân Thiên Chúa
    2. Môn đệ Đức Giê-su
    3. Những ai chưa biết mục tử tốt
    4. Chiên nghe tiếng mục tử tốt
III. Được giao phó sứ vụ chăn dắt đàn chiên
    1. Bản văn 21,15-17 và từ ngữ
    2. Điều kiện chăn dắt đàn chiên
Kết luận

24/04/2020

Ga 4,44. Ngôn sứ không có thế giá tại quê hươngBài viết tiếng Pháp: Jn 4,44. Le prophète et sa propre patrie.

Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 24 tháng 04 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. So sánh Ga 4,44 và Tin Mừng Nhất Lãm
    1. Tin Mừng Gio-an (Ga 4,43-45)
    2. Tin Mừng Nhất Lãm
    3. Ga 4,44 và Tin Mừng Nhất Lãm
II. Ga 4,44 trong bối cảnh Tin Mừng Gio-an
    1. Tình trạng bản văn Ga 4,44
    2. Đức Giê-su bị khước từ ở Ga-li-lê
    3. Đức Giê-su bị khước từ ở Giu-đê
    4. Người nhà không đón nhận “Lời – Đức Giê-su” (1,11)
Kết Luận

23/04/2020

Ga 4,4. Tại sao phải băng qua Sa-ma-ri?
Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 23 tháng 04 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. Tương quan giữa Do Thái và Sa-ma-ri
    1. Người Sa-ma-ri trong Tin Mừng
    2. Nguồn gốc dân Sa-ma-ri
    3. Xung đột sau thời lưu đày
    4. Xung đột thời đế quốc Hy-lạp
I. Lựa chọn ngang qua Samari (Ga 4,4)
    1. Hai cách đi từ Giu-đê đến Ga-li-lê
    2. Lý do đi ngang qua Sa-ma-ri
II. Ý nghĩa động từ “dei” (phải) 
    1. Sự cần thiết dành cho thính giả và độc giả
    2. Động từ “dei” (phải) nói về căn tính Đức Giê-su
    3. Sự cần thiết liên quan đến sứ vụ
Kết luận

22/04/2020

Ga 4,3-26. Địa danh: Sa-ma-ri, Gơ-ri-dim, giếng Gia-cóp, Xy-kha
Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 22 tháng 04 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. Vùng đất Sa-ma-ri và thành Sa-ma-ri
    1. Ba miền Giu-đê, Sa-ma-ri, Ga-li-
    2. Thành Sa-ma-ri (Xê-bát-tê)
II. Nơi chốn cuộc gặp gỡ và mặc khải
    1. Xy-kha (Sychar), Askar, Si-khem (Shechem)
    2. Giếng Gia-cóp
    3. Núi Gơ-ri-dim (Gerizim) và núi Ê-van (Ebal)
Kết luận
    Thư mục