27/04/2020

Hôn nhân và gia đình trong Tin Mừng Gio-anTác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 27 tháng 04 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. “Rượu hảo hạng” trong đời hôn nhân (2,1-12)
II. “Sinh con” và “làm con”
    1. Cơn đau và niềm vui khi sinh con (16,21)
    2. Được sinh ra một lần nữa (3,1-8)
    3. Sinh ra làm con Thiên Chúa (1,12-13)
III. Gia đình ruột thịt và gia đình người tin
    1. Gia đình mới khai sinh từ thập giá (19,25-27)
    2. Trở thành anh chị em trong gia đình mới
    3. Ai là cha, Thiên Chúa hay quỷ? (8,31-44)
Kết luận

26/04/2020

Xa-tan, quỷ, Ác thần, tà thần trong Kinh Thánh
Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 26 tháng 04 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. Từ ngữ
    1. Xa-tan (Satanas), quỷ (diabolos)
    2. Quỷ (daimonion), thần ô uế (pneuma to akathaton)
    3. Ác thần (ponêros), tà thần (pneuma to ponêron)
II. Xa-tan, quỷ (diabolos) trong Cựu Ước và giữa hai Giao Ước
    1. Xa-tan trong thế giới con người
    2. Xa-tan ở thượng giới, tiến triển qua ba bước
        a) Vai trò “công tố viên” trước toà ở thượng giới
        b) Thử thách con người
        c) Đưa tội vào thế gian
III. Xa-tan, quỷ (diabolos) trong Tân Ước
    1. Trong Tin Mừng Nhất Lãm
    2. Trong Tin Mừng Gio-an
    3. Trong sách Khải Huyền
IV. Quỷ (daimonion) trong Cựu Ước và giữa hai Giao Ước
V. Quỷ (daimonion), thần ô uế, Ác thần, tà thần trong Tân Ước
    1. Trong bốn Tin Mừng, Kh và Cv
    2. Ác thần (ponêros) và Xa-tan
    3. Những việc xấu xa (ponêra ta erga)
Kết luận

25/04/2020

Ai là mục tử, ai là đàn chiên? (Ga 10,11-18; 21,15-17)


Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 25 tháng 04 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. Ai là mục tử?
    1. Bản văn Ga 10,11-18, bối cảnh và từ ngữ
    2. Mục tử tốt
    3. Hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên
    4. Một đàn chiên, một mục tử duy nhất
II. Ai là đàn chiên?
    1. Dân Thiên Chúa
    2. Môn đệ Đức Giê-su
    3. Những ai chưa biết mục tử tốt
    4. Chiên nghe tiếng mục tử tốt
III. Được giao phó sứ vụ chăn dắt đàn chiên
    1. Bản văn 21,15-17 và từ ngữ
    2. Điều kiện chăn dắt đàn chiên
Kết luận

24/04/2020

Ga 4,44. Ngôn sứ không có thế giá tại quê hươngBài viết tiếng Pháp: Jn 4,44. Le prophète et sa propre patrie.

Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 24 tháng 04 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. So sánh Ga 4,44 và Tin Mừng Nhất Lãm
    1. Tin Mừng Gio-an (Ga 4,43-45)
    2. Tin Mừng Nhất Lãm
    3. Ga 4,44 và Tin Mừng Nhất Lãm
II. Ga 4,44 trong bối cảnh Tin Mừng Gio-an
    1. Tình trạng bản văn Ga 4,44
    2. Đức Giê-su bị khước từ ở Ga-li-lê
    3. Đức Giê-su bị khước từ ở Giu-đê
    4. Người nhà không đón nhận “Lời – Đức Giê-su” (1,11)
Kết Luận

23/04/2020

Tin Mừng Mác-cô


Ca-phác-na-um ngày nay


I. TỔNG QUÁT

[01] 15/01. Tinh thần học, phương pháp, bản văn Mác-cô

a) Giới thiệu khoá học.
Chương trình học hằng tuần: http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/ \ Tiếng Việt \ HỌC HỎI Tin Mừng Mác-cô.
b) Tài liệu.
+ Sách: 14 sách đã xuất bản. Giá 13 cuốn sách.
+ Internet Blog Tin Mừng Gio-an:
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/
Từ ngữ 4 TM: http://tungubontinmung.blogspot.com/
- Thư mục Tin Mừng Mác-cô
- Tìm hiểu Tin Mừng Mác-cô
c) Tinh thần và cách thức học hỏi Kinh Thánh.
d) Phương pháp học.
+ Sách: Phân tích thuật chuyện và cấu trúc, tr. 13-109.
+ Blog: Phương pháp và kỹ thuật hành văn.

Câu hỏi gợi ý:
1- Để hiểu ý nghĩa bản văn nên dùng phương pháp nào?
2- Phân biệt tác giả thực sự và tác giả tiềm ẩn
3- Phân biệt độc giả thực sự và độc giả tiềm ẩn
4- Tương quan giữa tác giả (người thuật chuyện) và độc giả


[02] 22/01. Cách đọc bản văn

Sách:
Tin Mừng Mác-cô Hy Lạp - Việt, trình trạng bản văn, cách dịch, tr. 15-31. 

Bài viết:
- “Sự thật bản văn” - “sự thật lịch sử”.
- Ba phương pháp phân tích, ba cách đặt câu hỏi (Mc 1,29-31).

Câu hỏi gợi ý:
1- Phân biệt “sự thật bản văn” và “sự thật lịch sử”
2- Cần làm gì để tôn trọng bản văn
3- Cách đặt câu hỏi của tiếp cận phê bình lịch sử
4- Cách đặt câu hỏi của phân tích thuật chuyện
5- Cách đặt câu hỏi của phân tích cấu trúc
6- Trình trạng bản văn Hy-lạp Tin Mừng Mác-cô


[03] 25/01. Tác giả, niên biểu. Từ ngữ, cấu trúc Tin Mừng

Sách: Tin Mừng Mác-cô Hy Lạp - Việt,
- Các từ giữ nguyên ngữ, tr. 27-31.
- Cấu trúc Tin Mừng Mác-cô, tr. 31-38.

Bài viết:
- Tác giả thực sự, độc giả, nơi biên soạn, niên biểu và tài liệu nguồn biên soạn Tin Mừng Mác-cô.
- Relationships between the Synoptic Gospels.

Câu hỏi gợi ý:
1- Ý nghĩa lựa chọn không dịch mà chuyển âm nguyên ngữ Hy-lạp
2- Tin Mừng Mác-cô cấu trúc thành bao nhiêu đoạn văn lớn
3- Đôi nét về tác giả và độc giả thực sự của Tin Mừng
4- Nơi biên soạn Tin Mừng
5- Các giả thuyết về tài liệu nguồn biên soạn Tin Mừng


[04] 29/01. Cấu trúc đoạn văn, mở đầu và kết thúc Tin Mừng

Sách: Tin Mừng Mác-cô Hy Lạp – Việt
- Đọc kỹ lời tựa (1,1-15) và kết thúc Tin Mừng (16,1-8; 16,8b; 16,9-20).

Bài viết :
- Bản đồ Đất Thánh và thành Giê-ru-sa-lem.
- Cấu trúc một đoạn văn Kinh Thánh (Mc – Ga).
- “Khởi đầu” và “kết thúc mở” trong Tin Mừng Mác-cô.

Câu hỏi gợi ý:
1- Địa danh nói đến trong các Tin Mừng ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam vùng đất Pa-lét-tin
2- Các kiểu cấu trúc đoạn văn
3- Đặc điểm lời tựa Tin Mừng Mc so với ba Tin Mừng khác
4- Tình trạng bản văn phần kết Tin Mừng
5- Ý nghĩa “khởi đầu” và “kết thúc” Tin Mừng Mác-cô[05] 05/03. Đặc điểm văn chương Mác-cô

Bài viết :
- Đặc điểm và đề tài Tin Mừng Mác-cô.
- Tiếng La Tinh trong Tin Mừng Mác-cô Hy-lạp.
- “Tin mừng” trong “sách Tin Mừng” Mác-cô.

Câu hỏi gợi ý:
1- 5 điểm khác so với các Tin Mừng khác
2- 5 đặc điểm văn chương Mc
3- 5 đề tài chính trong Mc
4- 5 nghĩa từ “tin mừng”
5- 4 loại từ La Tinh trong bản văn Mc Hy-lạpII. KỸ THUẬT HÀNH VĂN

[06] 12/03. Kỹ thuật hành văn 1/5


Bài viết :
- Tác giả đối thoại với độc giả (TM Mác-cô).
- Ba cấp độ thành công, bốn cách thức rao giảng (TM Mác-cô).

Câu hỏi gợi ý:
1- Tác giả đối thoại trực tiếp với độc giả bằng cách nào?
2- Vai trò của yếu tố nhân vật và thời gian trong trình thuật.
3- Ý lối hành văn chèo vào câu chuyện đang kể, cho 1 ví dụ.
4- Ba cấp độ thành công là được mô tả thế nào?
5- Bốn cách rao giảng trong Tin Mừng Mc.Ba thư Gio-an và sách Khải Huyền

 


Tel Megido, Galilee, Israel


I. BA THƯ GIO-AN

[01] 12/01. Tổng quát về ba thư Gio-an 

Sách:
Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt,

Bài viết :
- Tổng quát về ba thư Gio-an.

Câu hỏi gợi ý:
1- Dựa vào bản văn có thể nói gì về tác giả ba thư Gio-an?
2- Thư 1Ga có cấu trúc tổng quát như thế nào?
3- Phe đối lập trong thư 1Ga được tác giả gọi là gì?
4- Lý do dẫn đến chia rẽ trong thư 1Ga?
5- Tác giả thư 1Ga mời gọi cộng đoàn thực hiện điều gì?


[02] 19/01. Chia rẽ và hiệp thông

Đọc toàn bộ thư 1Ga trong
Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt,

Bài viết:
- “Chia rẽ và hiệp thông” – “sự thật và dối trá” trong thư thứ nhất Gio-an.

Câu hỏi gợi ý:
1- Trình bày (1-2 phút) 1 đề tài có ý nghĩa nhất đối với mình.
2- Ai là kẻ dối trá trong 1Ga?
3- Những yếu tố nhị nguyên trong 1Ga.
4- Tiêu chuẩn phân biệt “thần khí sự thật” và “thần khí sai lầm”.
5- Các từ Hy-lạp diễn tả đối lập “sự thật” và “dối trá”.


[03] 26/01. Sự thật

Bài viết:
- Thuộc về sự thật, ở trong sự thật, làm sự thật (1Ga).

Câu hỏi gợi ý:
1- Trích dẫn 1 câu trong 1Ga nói về sự thật và cho biết từ sự thật trong câu là danh từ, tính từ hay trạng từ.
2- Hiểu thế nào về định nghĩa “Thần Khí là sự thật”?
3- Thư 1Ga nói gì về tương quan giữa người tin và sự thật?
4- So sách thư 1Ga và Tin Mừng Gio-an về Đức Giê-su, Thần Khí và sự thật.
5- So sách thư 1Ga và Tin Mừng Gio-an về người tin và sự thật.


[04] 02/03. Thần khí, Dầu-xức, Ðấng Pa-rác-lê (1Ga)

Sách: Ðấng Pa-rác-lê.

Bài viết:
- Thần khí, Dầu-xức, Ðấng Pa-rác-lê (1Ga).
- Sáu nghĩa từ pneuma trong Tin Mừng Gio-an.

Câu hỏi gợi ý:
1- Ý nghĩa của việc Đức Giê-su đến nhờ “nước” và “máu”.
2- Đề nghị cách dịch từ “khrisma
3- So sánh vai trò của Dầu-xức, Ðấng Pa-rác-lê và Đức Giê-su trong Tin Mừng và 1Ga
4- “Đấng Pa-rác-lê – Giê-su” trong Tin Mừng Ga
5- “Đấng Pa-rác-lê – Giê-su Ki-tô” trong 1GaII. Sách khải Huyền

A. Tổng quát

[05] 09/03. Giới thiệu bản văn và cấu trúc


Sách: Sách Khải Huyền, Hy Lạp – Việt
Dẫn nhập, đặc biệt phần cấu trúc, tr. 13-30.

Câu hỏi gợi ý:
1- Giải thích từ giữ nguyên ngữ
2- Cấu trúc tổng quát sách Khải Huyền
3- Cấu trúc phần I và IV
4- Cấu trúc phần II
5- Cấu trúc phần IIIÔn tập ba thư Ga

1. Tổng quát về ba thư Gio-an (tóm tắt ý chính trong bài viết).
2. Sự thật trong 1Ga
   - Các từ Hy-lạp nói về sự thật
   - Thần khí là sự thật
   - Người tin và sự thật: thuộc về, ở trong, nói, làm
   - Sự thật và dối trá
   - Phân biệt thần khí sự thật, thần khí sai lầm


Ga 4,4. Tại sao phải băng qua Sa-ma-ri?
Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 23 tháng 04 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. Tương quan giữa Do Thái và Sa-ma-ri
    1. Người Sa-ma-ri trong Tin Mừng
    2. Nguồn gốc dân Sa-ma-ri
    3. Xung đột sau thời lưu đày
    4. Xung đột thời đế quốc Hy-lạp
I. Lựa chọn ngang qua Samari (Ga 4,4)
    1. Hai cách đi từ Giu-đê đến Ga-li-lê
    2. Lý do đi ngang qua Sa-ma-ri
II. Ý nghĩa động từ “dei” (phải) 
    1. Sự cần thiết dành cho thính giả và độc giả
    2. Động từ “dei” (phải) nói về căn tính Đức Giê-su
    3. Sự cần thiết liên quan đến sứ vụ
Kết luận