30 octobre 2013

Ga 4,44: “Chính Đức Giê-su đã làm chứng rằng: ‘Ngôn sứ không có thế giá tại quê hương mình’”Nội dung

I. “Ngôn sứ không có thế giá tại quê hương mình” (Ga 4,44b)
   1. Tin Mừng Gio-an (Ga 4,43-45)
   2. Tin Mừng Nhất Lãm (Mc 6,1-6; Mt 13,53-58; Lc 4,14-30)
      a) Mc 6,1-6
      b) Mt 13,53-58
      c) Lc 4,14-30
   3. Ga 4,44 và Tin Mừng Nhất Lãm
II. Tìm hiểu Ga 4,44 trong bối cảnh Tin Mừng Gio-an
   1. Tình trạng bản văn Ga 4,44
   2. Đức Giê-su bị khước từ ở Ga-li-lê hay Giu-đê?
      a) Đức Giê-su bị khước từ ở Na-da-rét miền Ga-li-lê
      b) Đức Giê-su bị khước từ ở Giu-đê
   3. Đức Giê-su đến nhà mình, nhưng người nhà không đón nhận (Ga 1,11)
III. Kết luận

13 octobre 2013

Bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh dùng trong Hội Thánh Công GiáoCó thể kể đến ba bản dịch:
1- Bản dịch Revised Standard Version - Second Catholic Edition, 2006 (RSV-SCE). Online:
https://www.ewtn.com/devotionals/biblesearch.asp
Bản dịch này có thể dùng để học hỏi Kinh Thánh.


2- Bản dịch New American Bible, Revised Edition, 1991 – Present (NAB-RE). Online: http://usccb.org/bible/books-of-the-bible/
Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ dùng trong Phụng vụ.

3- Bản dịch New Jerusalem Bible (NJB). 
Online http://www.catholic.org/bible/

Có thể tìm hiểu thêm về các bản bản dịch này trên Web.
Xem các bản gốc Kinh Thánh và các dịch khác tại mục:
Bản văn KINH THÁNH.

Ngày 12 tháng 10 năm 2013.
Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com