15/01/2013

Đặc điểm và đề tài trong Tin Mừng Mác-cô
Nội dung

Dẫn nhập
I. Đặc điểm so với các Tin Mừng khác
   1) Tin Mừng ngắn nhất
   2) Ít diễn từ
II. Đặc điểm về nội dung Tin Mừng
   1) Mác-cô không có trình thuật thời niên thiếu
   2) Tin Mừng kết thúc ở 16,8
   3) Ít chỉnh sửa tài liệu biên soạn
III. Đặc điểm văn chương
   1) Các câu chuyện đặt kề nhau
   2) Từ ngữ lặp đi lặp lại
   4) Văn chương trung thực, sinh động, cảm xúc
   5) Lối hành văn ngạc nhiên, bí ẩn và nghịch lý
IV. Đề tài chính trong Tin Mừng Mác-cô
   1) Tin mừng
   2) Nước Thiên Chúa, triều đại Thiên Chúa
   3) Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, Con Người
Kết Luận