30/05/2020

Mác-cô, Tin Mừng của sự ngạc nhiênTác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 30 tháng 05 năm 2020.


Nội dung
Dẫn nhập
    1. Động từ “thambeô” (kinh ngạc, sững sờ, kinh hoàng)
    2. Động từ “ekplêssô” (sửng sốt, kinh ngạc)
    3. Động từ “thaumazô” (kinh ngạc, ngạc nhiên)
    4. Động từ “existêmi” (sửng sốt, mất trí)
    5. Danh từ “ekstasis” (sự sửng sốt, sự kinh ngạc)
Kết luận