21/10/2012

Lc 11,37-41. Thanh tẩy bên trong và bên ngoài[The article in English]


Ngày 21 tháng 10 năm 2012

Nội dung

I. Dẫn nhập
1. Bản văn Lc 11,37-41 (NPD/CGKPV)
2. Bối cảnh Lc 11,37-41
3. Cấu trúc Lc 11,37-54
II. Phân tích
1. Nghi thức thanh tẩy của người Do Thái
2. Tại sao Đức Giê-su không thanh tẩy trước khi ăn?
3. Bên trong và bên ngoài
4. Đấng làm ra cái bên ngoài và bên trong
5. “Hãy bố thí” (Give for alms)
III. Kết luận
Thư mục

Lk 11:37-41. Inside and Outside Cleanliness

Contents


I. Introduction
      1. Text of Lk 11:37-41 (RSV-SCE)
      2. Context of Lk 11:37-41
      3. Structure of Lk 11:37-54
II. Analysis
      1. Jewish ritualistic washings
      2. Why Jesus did not first wash before dinner?
     3. Inside and outside cleanliness
     4. The maker of outside and inside
     5. Give for alms
III. Conclusion
Bibliography

07/10/2012

Mc 10,17-31. Từ bỏ mọi sự để nhận lại gấp trăm
[The article in English]

Ngày 07 tháng 10 năm 2012


Nội dung

I. Bản văn Mc 10,17-31
         1. Đoạn văn trước: 10,13-16.
         2. Đoạn văn phân tích: 10,17-31.
         3. Đoạn văn tiếp theo: 10,32-34.
II. Bối cảnh và cấu trúc Mc 10,17-31
         1. Bối cảnh
         2. Cấu trúc
III. Phân tích
1. “Của cải” và “làm môn đệ Đức Giê-su” (10,17-22)
2. Vào Vương Quốc của Thiên Chúa (10,23-27)
3. Phần thưởng dành cho môn đệ (10,28-30)
4. Nguyên tắc: “Đứng đầu – đứng chót” (10,31)
IV. Kết luận
Thư mục

Mk 10:17-31. Leaving everything to receive a hundredfold 


[Bài viết tiếng Việt]

By
October 7, 2012


Contents

I. Text of Mk 10:17-30 (RSV-SCE)
1. Preceding passage (10:13-16)
2. Study section (10:17-31) with three passages
3. Following passage (10:32-34)
II. Context and structure of Mk 10:17-31
1. Context of Mk 10:17-31
2. Structure of Mk 10:17-31
III. Analysis
1. Possessions and discipleship (10:17-22)
2. Enter the kingdom of God (10:23-27)
3. Rewards for disciples (10:28-30)
4. The first will be last, and the last first (10:31)
IV. Conclusion
Bibliography