26/12/2013

Jean le Baptiste n’est pas et est Élie, contradiction ou complémentarité? (Jn 1,21; Mt 17,13)
Article en vietnamien:
Email: josleminhthong@gmail.com
Le 26 Décembre 2013.

Contenu

I. Introduction
II. Jésus, Jean le Baptiste et Élie
   1)  Dans les Synoptiques
      a) Jean le Baptiste et le prophète Élie
      b) Jésus et le prophète Élie
   2) Dans l’Ancien Testament
      a) La disparition d’Élie (2R 2,9-12)
      b) La venue d’Élie (Ml 3,23-24)
   3) Identification: “Jean – Élie” et “Jésus – Élie”
      a) Jean le Baptiste et Élie
      b) Jésus et Élie
III. Jean le Baptiste dans l’Évangile de Jean
   1) Jean le Baptiste n’est pas Élie
   2) Jean le Baptiste est la lumière qui luit (5,35)
      a) Le Logos est la lumière, venue dans le monde
      b) Jésus est la lumière du monde
      c) Jean le Baptiste est la lumière qui luit
IV. Conclusion

13/10/2013

Bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh dùng trong Hội Thánh Công GiáoCó thể kể đến ba bản dịch:
1- Bản dịch Revised Standard Version - Second Catholic Edition, 2006 (RSV-SCE). Online:
http://honlam.org/rsvce/index.html
Bản dịch này có thể dùng để học hỏi Kinh Thánh.

2- Bản dịch New American Bible, Revised Edition, 1991 – Present (NAB-RE). Online: http://usccb.org/bible/books-of-the-bible/
Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ dùng trong Phụng vụ.

3- Bản dịch New Jerusalem Bible (NJB). 
Online http://www.catholic.org/bible/

Có thể tìm hiểu thêm về các bản bản dịch này trên Web.
Xem các bản gốc Kinh Thánh và các dịch khác tại mục:
Bản văn KINH THÁNH.

Ngày 12 tháng 10 năm 2013.
Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com06/09/2013

Các bước tìm hiểu một đoạn văn Kinh Thánh

Nội dung

Dẫn nhập
I. Phân tích thuật chuyện và cấu trúc
II. Các bước chuẩn bị phân tích đoạn văn
     1. Phân đoạn
     2. Bối cảnh văn chương
     3. Cấu trúc đoạn văn
     4. Quan sát nhân vật, thời gian và không gian
III. Gợi ý phân tích một số đoạn văn
     1. Ga 6,1-71
     2. Ga 11,1-54
     3. Ga 18,28–19,16a
Kết luận