23/09/2012

Ga 4,4. Tại sao Đức Giê-su phải băng qua Samari?




Tiếng Pháp: Jn 4,4 : Pourquoi Jésus doit traverser Samarie ?
Tiếng Anh: Jn 4:4. Why did Jesus have to pass through Samaria?


Ngày 23 tháng 09 năm 2012


Nội dung

I. Dẫn nhập
II. Đi ngang qua Samari và đi dọc theo thung lũng Giođan
1. Tương quan giữa người Do Thái và người Samari
2. Lý do khiến Đức Giê-su đi ngang qua Samari
III. Cách dùng động từ “dei” (phải) trong Tin Mừng Gio-an 
1. Sự cần thiết dành cho thính giả và độc giả
2. Động từ “dei” (phải) mô tả căn tính của Đức Giê-su
3. Sự cần thiết liên quan đến sứ vụ
IV. Kết luận

Jn 4:4. Why did Jesus have to pass through Samaria?





By
September 23, 2012


Contents

I. Introduction
II. Passing through Samaria and passing by the Jordan valley
1. Relationships between Jews and Samaritans
2. The reason why Jesus had to pass through Samaria
III. Usage of the Greek verb “dei” (have to) in the Fourth Gospel
1. Prerequisites for hearers and readers
2. Greek verb “dei” describes identity of Jesus
3. The necessity to fulfill the mission
IV. Conclusion


09/09/2012

Nơi chốn trong Ga 4,1-43. Samari, Sychar, giếng Giacóp, núi Gerizim



Hình từ Google maps



Ngày 09 tháng 09 năm 2012


Nội dung

I.  Dẫn nhập
II. Vùng đất Samari và thành Samari
1. Giuđê – Samari – Galilê
2. Thành Samari – thành Sebaste
III. Những nơi Đức Giê-su gặp gỡ người Samari
1. Sychar – Askar – Shechem 
2. Giếng Giacóp
3. Núi Gerizim và núi Ebal
IV. Kết luận
    Thư mục

Places in Jn 4:1-43. Samaria, Sychar, Jacob’s Well, Mount Gerizim



From Google maps
September 9, 2012


Contents

I.  Introduction
II. Samaria region and Samaria city
     1. Judea – Samaria – Galilee
     2. Samaria city – Sebaste city
III. Places of encounter in Samaria
     1. Sychar – Askar – Shechem 
     2. Jacob’s well
     3. Mount Gerizim and Mount Ebal
IV. Conclusion
    Bibliography