11/11/2012

Lc 12,10. Chống lại Con Người và chống lại Thánh Thần
[The article in English]

Ngày 11 tháng 11 năm 2012


Nội dung

I. Bản văn trong Tin Mừng Nhất Lãm
1) Bản văn Lc 12,8-12 (NPD/CGKPV)
2) Bản văn Mc 3,28-30
3) Bản văn Mt 12,31-32 (NPD/CGKPV)  
II. Bối cảnh lời Đức Giê-su trong các Tin Mừng
1) Bối cảnh Mc 3,28-30
2) Bối cảnh Mt 12,31-32
3) Bối cảnh Lc 12,10
III. Phân tích
1) Cấu trúc Lc 12,8-12
2) “Nói lời chống lại Con Người” (12,10a)
3) “Nói phạm thượng chống lại Thánh Thần” (12,10b)
IV. Kết luận
Tài liệu tham khảo

Lk 12:10. Against the Son of Man and Against the Holy SpiritTiếng Việt:

November 11, 2012

Contents

I. Gospel texts (RSV-SCE)
1) Lk 12:8-12
2) Mk 3:28-30
3) Mt 12:31-32          
II. Context of the saying
1) Context of Mk 3:28-30
2) Context of Mt 12:31-32
3) Context of Lk 12:10
III. Analysis
1) Structure of Lk 12:8-12
2) “Speaking a word against the Son of man”
3) “Blaspheming against the Holy Spirit”
IV. Conclusion
Bibliography