22/01/2013

Relationships between the Synoptic Gospels 

Almost all of Mark’s content is found in Matthew, and much of Mark is similarly found in Luke. Additionally, Matthew and Luke have a large amount of material in common that is not found in Mark.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Synoptic_Gospels


January 22, 2013
Joseph LÊ MINH THÔNG, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com

See:  Tác giả, nơi biên soạn, độc giả, niên biểu và tài liệu biên soạn Tin Mừng Mác-cô (Tin Mừng thứ hai).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét