02/01/2020

Sách: Ngữ pháp Hy-Lạp Tân ƯớcMitspe Ramon (Crater), hoang mạc Negev, Israel, ngày 25-10-2007.

Khổ 14 x 20 cm, 460 tr. Sách học tiếng Hy Lạp Tân Ước (phần căn bản) 


Nội dung

Các sách Tân Ước đều viết bằng tiếng Hy Lạp. Tập sách Ngữ pháp Hy Lạp Tân Ước trình bày phần văn phạm căn bản tiếng Hy Lạp Koinê (Hy Lạp phổ thông) được dùng để viết các sách Tân Ước. Đây là tập sách tham khảo các điểm văn phạm, vì thế các loại từ như danh từ, tính từ, động từ, mạo từ… được trình bày chi tiết theo từng mục. Phần nội dung tổng quát và nội dung chi tiết đầu sách giúp độc giả nhanh chóng tìm ra điểm văn phạm cần tra cứu.

Ngữ Pháp Hy Lạp Tân Ước bàn về cấu tạo từ, chẳng hạn tìm hiểu biến cách (déclinaison) của danh từ, tính từ, mạo từ…, cách chia động từ ở các dạng (voix), lối (mode) và thì (temps) khác nhau... Tập sách đã xuất bản: Cú Pháp Hy Lạp Tân Ước, 2010, bàn về trật tự (syntaxe) của từ trong câu văn như sự tương hợp giữa các từ, các mệnh đề, cách đặt câu…

Hai tài liệu: (1) Ngữ pháp Hy Lạp Tân Ước (phần căn bản), 460 tr.; (2) Cú Pháp Hy Lạp Tân Ước (phần nâng cao), 460 tr. làm thành bộ sách học tiếng Hy Lạp Tân Ước, giúp tiếp cận bản văn gốc để thưởng thức nét hay, nét đẹp trong kho tàng mặc khải; cũng như nhận ra sự phong phú, đa dạng và phức tạp trong việc dùng ngôn ngữ loài người – giới hạn trong thời gian và không gian – để chuyển tải mặc khải của Thiên Chúa. Xem trích đoạn 29 trang. Xin trân trọng giới thiệu đến độc giả. 


Giu-se Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2011/02/sach-022011-ngu-phap-hy-lap-tan-uoc.html

Sách đã xuất bản.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét