13/12/2010

Tôn chỉ


Trang web http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/ của Giu-se Lê Minh Thông, tu sĩ linh mục Dòng Đa Minh, tiến sĩ thần học Kinh Thánh tại Université Catholique de Lyon - France, chuyên về Tin Mừng Gio-an (Tin Mừng thứ tư), đã được cha Giu-se Ngô Sỹ Đình O.P., Giám Tỉnh Dòng Đa Minh, xét duyệt và chấp thuận ngày 13 tháng 12 năm 2010.

Chỉ có trong trang web này những bài viết liên quan đến việc học hỏi và chia sẻ Kinh Thánh, đặc biệt là Tin Mừng Gio-an (Tin Mừng thứ tư), nhằm góp phần tìm hiểu sứ điệp mặc khải của bản văn Kinh Thánh.

Ba mục đích của trang web:
(1) Giới thiệu sách đã xuất bản gồm các loại sách: Học hỏi Tin Mừng Gio-an; Bản văn Kinh Thánh; Phương pháp đọc Kinh Thánh; Học tiếng Hy Lạp Tân Ước. 
(2) Chia sẻ Tin Mừng qua gợi ý phân tích những đoạn văn trong bốn sách Tin Mừng.
(3) Tài liệu học tập về cách áp dụng phân tích thuật chuyện (analyse narrative) và phân tích cấu trúc (analyse structurelle) để tìm hiểu ý nghĩa một đoạn văn Kinh Thánh.


1 nhận xét: