23/12/2012

Ga 1,1-13. LỜI (LOGOS) là sự sống, là ánh sáng cho loài người[The article in English]

josleminhthong@gmail.com
Ngày 23 tháng 12 năm 2012

           Nội dung
Dẫn nhập
    1. Bản văn và cấu trúc Ga 1,1-13
    2. Lời là sự sống và là ánh sáng của loài người
    3. Lời là ánh sáng đến thế gian
    4. Đón nhận và không đón nhận Lời
Kết luận

Jn 1:1-13. WORD (LOGOS) is the Life and the Light of Men
[Bài viết tiếng Việt]

December 23, 2012

             Contents
Introduction
    1. Text and structure of Jn 1:1-13
    2. The Word was the life and the light of men
    3. The Word is the true light, coming to the world
    4. Receiving or not receiving the Word (Logos)
Conclusion

01/12/2012

Ôn tập Tin Mừng Mác-cô


I. Tổng quát 

1. Dựa vào sách nội dung sách Tin Mừng thứ hai, có thể nói gì về tác giả và niên biểu của sách Tin Mừng này?
 

2. Bàn về các khái niệm: Tác giả, độc giả, nhận vật, thời gian và không gian trong bản văn Tin Mừng Mác-cô.

3. Phân biệt “sự thật bản văn” và “sự thật lịch sử”.

4. Cho biết một đoạn văn theo kiểu hành văn “chèn vào” câu chuyện đang kể một chuyện khác và trình bày ý nghĩa kiểu hành văn này trong Tin Mừng Mác-cô.

II. Phân tích
Mc 1,1-15.
Mc 1,21-28.
Mc 4,1-20.
Mc 12,38–13,2.


Tài liệu:
Học hỏi Tin Mừng Mác-cô.
Phương Pháp và kỹ thuật hành văn Kinh Thánh.
Tìm hiểu Tin Mừng Mác-cô.Giuse Lê Minh Thông, O.P.


11/11/2012

Lc 12,10. Chống lại Con Người và chống lại Thánh Thần
[The article in English]

Ngày 11 tháng 11 năm 2012


Nội dung

I. Bản văn trong Tin Mừng Nhất Lãm
1) Bản văn Lc 12,8-12 (NPD/CGKPV)
2) Bản văn Mc 3,28-30
3) Bản văn Mt 12,31-32 (NPD/CGKPV)  
II. Bối cảnh lời Đức Giê-su trong các Tin Mừng
1) Bối cảnh Mc 3,28-30
2) Bối cảnh Mt 12,31-32
3) Bối cảnh Lc 12,10
III. Phân tích
1) Cấu trúc Lc 12,8-12
2) “Nói lời chống lại Con Người” (12,10a)
3) “Nói phạm thượng chống lại Thánh Thần” (12,10b)
IV. Kết luận
Tài liệu tham khảo

Lk 12:10. Against the Son of Man and Against the Holy SpiritTiếng Việt:

November 11, 2012

Contents

I. Gospel texts (RSV-SCE)
1) Lk 12:8-12
2) Mk 3:28-30
3) Mt 12:31-32          
II. Context of the saying
1) Context of Mk 3:28-30
2) Context of Mt 12:31-32
3) Context of Lk 12:10
III. Analysis
1) Structure of Lk 12:8-12
2) “Speaking a word against the Son of man”
3) “Blaspheming against the Holy Spirit”
IV. Conclusion
Bibliography


21/10/2012

Lc 11,37-41. Thanh tẩy bên trong và bên ngoài[The article in English]


Ngày 21 tháng 10 năm 2012

Nội dung

I. Dẫn nhập
1. Bản văn Lc 11,37-41 (NPD/CGKPV)
2. Bối cảnh Lc 11,37-41
3. Cấu trúc Lc 11,37-54
II. Phân tích
1. Nghi thức thanh tẩy của người Do Thái
2. Tại sao Đức Giê-su không thanh tẩy trước khi ăn?
3. Bên trong và bên ngoài
4. Đấng làm ra cái bên ngoài và bên trong
5. “Hãy bố thí” (Give for alms)
III. Kết luận
Thư mục

Lk 11:37-41. Inside and Outside Cleanliness

Contents


I. Introduction
      1. Text of Lk 11:37-41 (RSV-SCE)
      2. Context of Lk 11:37-41
      3. Structure of Lk 11:37-54
II. Analysis
      1. Jewish ritualistic washings
      2. Why Jesus did not first wash before dinner?
     3. Inside and outside cleanliness
     4. The maker of outside and inside
     5. Give for alms
III. Conclusion
Bibliography

07/10/2012

Mc 10,17-31. Từ bỏ mọi sự để nhận lại gấp trăm
[The article in English]

Ngày 07 tháng 10 năm 2012


Nội dung

I. Bản văn Mc 10,17-31
         1. Đoạn văn trước: 10,13-16.
         2. Đoạn văn phân tích: 10,17-31.
         3. Đoạn văn tiếp theo: 10,32-34.
II. Bối cảnh và cấu trúc Mc 10,17-31
         1. Bối cảnh
         2. Cấu trúc
III. Phân tích
1. “Của cải” và “làm môn đệ Đức Giê-su” (10,17-22)
2. Vào Vương Quốc của Thiên Chúa (10,23-27)
3. Phần thưởng dành cho môn đệ (10,28-30)
4. Nguyên tắc: “Đứng đầu – đứng chót” (10,31)
IV. Kết luận
Thư mục

Mk 10:17-31. Leaving everything to receive a hundredfold 


[Bài viết tiếng Việt]

By
October 7, 2012


Contents

I. Text of Mk 10:17-30 (RSV-SCE)
1. Preceding passage (10:13-16)
2. Study section (10:17-31) with three passages
3. Following passage (10:32-34)
II. Context and structure of Mk 10:17-31
1. Context of Mk 10:17-31
2. Structure of Mk 10:17-31
III. Analysis
1. Possessions and discipleship (10:17-22)
2. Enter the kingdom of God (10:23-27)
3. Rewards for disciples (10:28-30)
4. The first will be last, and the last first (10:31)
IV. Conclusion
Bibliography

23/09/2012

Ga 4,4. Tại sao Đức Giê-su phải băng qua Samari?
Tiếng Pháp: Jn 4,4 : Pourquoi Jésus doit traverser Samarie ?
Tiếng Anh: Jn 4:4. Why did Jesus have to pass through Samaria?


Ngày 23 tháng 09 năm 2012


Nội dung

I. Dẫn nhập
II. Đi ngang qua Samari và đi dọc theo thung lũng Giođan
1. Tương quan giữa người Do Thái và người Samari
2. Lý do khiến Đức Giê-su đi ngang qua Samari
III. Cách dùng động từ “dei” (phải) trong Tin Mừng Gio-an 
1. Sự cần thiết dành cho thính giả và độc giả
2. Động từ “dei” (phải) mô tả căn tính của Đức Giê-su
3. Sự cần thiết liên quan đến sứ vụ
IV. Kết luận

Jn 4:4. Why did Jesus have to pass through Samaria?

By
September 23, 2012


Contents

I. Introduction
II. Passing through Samaria and passing by the Jordan valley
1. Relationships between Jews and Samaritans
2. The reason why Jesus had to pass through Samaria
III. Usage of the Greek verb “dei” (have to) in the Fourth Gospel
1. Prerequisites for hearers and readers
2. Greek verb “dei” describes identity of Jesus
3. The necessity to fulfill the mission
IV. Conclusion


09/09/2012

Nơi chốn trong Ga 4,1-43. Samari, Sychar, giếng Giacóp, núi GerizimHình từ Google mapsNgày 09 tháng 09 năm 2012


Nội dung

I.  Dẫn nhập
II. Vùng đất Samari và thành Samari
1. Giuđê – Samari – Galilê
2. Thành Samari – thành Sebaste
III. Những nơi Đức Giê-su gặp gỡ người Samari
1. Sychar – Askar – Shechem 
2. Giếng Giacóp
3. Núi Gerizim và núi Ebal
IV. Kết luận
    Thư mục

Places in Jn 4:1-43. Samaria, Sychar, Jacob’s Well, Mount GerizimFrom Google maps
September 9, 2012


Contents

I.  Introduction
II. Samaria region and Samaria city
     1. Judea – Samaria – Galilee
     2. Samaria city – Sebaste city
III. Places of encounter in Samaria
     1. Sychar – Askar – Shechem 
     2. Jacob’s well
     3. Mount Gerizim and Mount Ebal
IV. Conclusion
    Bibliography


19/08/2012

Về Giuse Lê Minh Thông, O.P.


Cây và trái chà là ở Ga-li-lê

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Trong điều này Cha của Thầy được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8).

Giuse Lê Minh Thông, người Việt Nam, là tu sĩ linh mục Dòng Anh Em Giảng Thuyết, O.P. (Order of Preachers), còn gọi là Dòng Đa Minh (Dominican Order). Năm 2008, đã được cấp bằng tiến sĩ thần học (Doctorat en Théologie) tại Đại Học Công Giáo Lyon, Pháp (Université Catholique de Lyon). Luận án tiến sĩ: Yêu và Ghét trong Tin Mừng Gio-an (Aimer et Haïr dans l’Évangile de Jean) được thực hiện dưới sự hướng dẫn của cha giáo sư Jean-Pierre Lémonon. Một chương của luận án đã đăng trong tạp chí Revue Biblique, do Trường Kinh Thánh và Khảo Cổ Pháp tại Giê-ru-sa-lem xuất bản (École biblique et archéologique française de Jérusalem). Tựa đề bài báo là “‘Aimer sa vie’ et ‘haïr sa vie’ (Jn 12,25) dans le quatrième évangile” (“‘Yêu mạng sống mình’ và ‘ghét mạng sống mình’ (Ga 12,25) trong Tin Mừng thứ tư”), Revue Biblique, 115-2 (4/2008) tr. 219-244. Toàn bộ luận án đã được biên soạn lại và xuất bản bằng tiếng Việt qua một số tập sách:

-    Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt, Nxb. Tôn Giáo, 2011.

-    YÊU và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an, Phần I và phần II, Nxb. Phương Đông, 2010.

-    TÌNH YÊU và TÌNH BẠN trong Ga 15,9-17, Nxb. Phương Đông, 2010.

-    KHỦNG HOẢNG VÀ GIẢI PHÁP cho các môn đệ trong Tin Mừng thứ tư, Nxb. Tôn Giáo, 2010.

-    ĐẤNG PA-RÁC-LÊ – Thần Khí sự thật – trong Tin Mừng thứ tư, Nxb. Tôn Giáo, 2010.

-    Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng thứ tư là ai?, Nxb. Phương Đông, 2010.

Xem tất cả sách đã xuất bản và lời giới thiệu sách.

Với trang blog: http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/ đã được cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, O.P., xét duyệt và chấp thuận ngày 13 tháng 12 năm 2010, Lm. Giuse Lê Minh Thông mong muốn chia sẻ với mọi người những bài phân tích bản văn Tân Ước, đặc biệt Tin Mừng Gio-an và phương pháp đọc Kinh Thánh, hầu góp phần nhỏ mọn vào việc học hỏi và sống Lời Chúa./.


About Fr. Joseph Lê Minh Thông, O.P.


Date in Galilee

Jesus said to his disciples: “By this my Father is glorified, that you bear much fruit, 

and so prove to be my disciples” (Jn 15:8, RSV-SCE)


Về Giuse Lê Minh Thông, O.P.

Joseph Lê Minh Thông is a Vietnamese, Dominican priest. He belongs to the Order of Preachers (O.P.), commonly known as the Dominican Order or Dominicans. He studied in France at the Catholic University of Lyon (Université Catholique de Lyon). In 2008, he passed his doctorate degree in Biblical Theology (Doctorat en Théologie) from the Catholic University of Lyon. The title of his doctoral dissertation is Aimer et Haïr dans l’Évangile de Jean (Love and Hate in the Gospel of John). The advisor of this research is Father professor Jean-Pierre Lémonon. One chapter of this writing was presented in Revue Biblique, published by the  French Biblical and Archaeological School of Jerusalem (École biblique et archéologique française de Jérusalem). The title of his article is “‘Aimer sa vie’ et ‘haïr sa vie’ (Jn 12,25) dans le quatrième évangile”, Revue Biblique, 115-2 (4/2008) p. 219-244. On the basis of his doctoral dissertation on the Gospel of John, he has published some books in Vietmanese:

-    The Johannine Text, Gospel and Three Letters, in Greek Vietnamese, (Phuong Dong Publisher, 2011).

-    Love and Hate in the Gospel of John, Part I and Part II, (Phuong Dong Publisher, 2010) - in Vietnamese.

-    Love and Friendship in John 15:9-17 (Phuong Dong Publisher, 2010) - in Vietnamese.

-    Crises and Solutions for the Disciples in the Fourth Gospel, (Ton Giao Publisher, 2010) - in Vietnamese.

-    The Paraclete – the Spirit of Truth – in the Fourth Gospel, (Phuong Dong Publisher, 2010) - in Vietnamese.

-    In the Fourth Gospel, who is the Disciple Whom Jesus Loved?, (Phuong Dong Publisher, 2010) - in Vietnamese.


Fr. Joseph Lê Minh Thông wants to focus his research on the Gospel of John. At the Dominican Center of Studies, he is teaching the New Testament, particularly the Gospel of John, three Letters of John and the book of Revelation. He also lectures in two other courses: The Gospel of Mark and the Greek of the New Testament.

Through his blog: http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/ which is approved by his provincial, father Joseph Ngô Sĩ Đình, O.P., since December 13, 2010, Father Joseph Lê Minh Thông wishes to share with everybody one of the many ways of reading the Bible, especially the Gospel of John.  

English language is not his normal speaking and writing. He tries to become more proficient in the language, so any comment to improve what he has written will be greatly appreciated. Here is his e-mail: josleminhthong@gmail.com