19/08/2012

Về Giuse Lê Minh Thông, O.P.


Cây và trái chà là ở Ga-li-lê

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Trong điều này Cha của Thầy được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8).

Giuse Lê Minh Thông, người Việt Nam, là tu sĩ linh mục Dòng Anh Em Giảng Thuyết, O.P. (Order of Preachers), còn gọi là Dòng Đa Minh (Dominican Order). Năm 2008, đã được cấp bằng tiến sĩ thần học (Doctorat en Théologie) tại Đại Học Công Giáo Lyon, Pháp (Université Catholique de Lyon). Luận án tiến sĩ: Yêu và Ghét trong Tin Mừng Gio-an (Aimer et Haïr dans l’Évangile de Jean) được thực hiện dưới sự hướng dẫn của cha giáo sư Jean-Pierre Lémonon. Một chương của luận án đã đăng trong tạp chí Revue Biblique, do Trường Kinh Thánh và Khảo Cổ Pháp tại Giê-ru-sa-lem xuất bản (École biblique et archéologique française de Jérusalem). Tựa đề bài báo là “‘Aimer sa vie’ et ‘haïr sa vie’ (Jn 12,25) dans le quatrième évangile” (“‘Yêu mạng sống mình’ và ‘ghét mạng sống mình’ (Ga 12,25) trong Tin Mừng thứ tư”), Revue Biblique, 115-2 (4/2008) tr. 219-244. Toàn bộ luận án đã được biên soạn lại và xuất bản bằng tiếng Việt qua một số tập sách:

-    Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt, Nxb. Tôn Giáo, 2011.

-    YÊU và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an, Phần I và phần II, Nxb. Phương Đông, 2010.

-    TÌNH YÊU và TÌNH BẠN trong Ga 15,9-17, Nxb. Phương Đông, 2010.

-    KHỦNG HOẢNG VÀ GIẢI PHÁP cho các môn đệ trong Tin Mừng thứ tư, Nxb. Tôn Giáo, 2010.

-    ĐẤNG PA-RÁC-LÊ – Thần Khí sự thật – trong Tin Mừng thứ tư, Nxb. Tôn Giáo, 2010.

-    Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng thứ tư là ai?, Nxb. Phương Đông, 2010.

Xem tất cả sách đã xuất bản và lời giới thiệu sách.

Với trang blog: http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/ đã được cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, O.P., xét duyệt và chấp thuận ngày 13 tháng 12 năm 2010, Lm. Giuse Lê Minh Thông mong muốn chia sẻ với mọi người những bài phân tích bản văn Tân Ước, đặc biệt Tin Mừng Gio-an và phương pháp đọc Kinh Thánh, hầu góp phần nhỏ mọn vào việc học hỏi và sống Lời Chúa./.


About Fr. Joseph Lê Minh Thông, O.P.


Date in Galilee

Jesus said to his disciples: “By this my Father is glorified, that you bear much fruit, 

and so prove to be my disciples” (Jn 15:8, RSV-SCE)


Về Giuse Lê Minh Thông, O.P.

Joseph Lê Minh Thông is a Vietnamese, Dominican priest. He belongs to the Order of Preachers (O.P.), commonly known as the Dominican Order or Dominicans. He studied in France at the Catholic University of Lyon (Université Catholique de Lyon). In 2008, he passed his doctorate degree in Biblical Theology (Doctorat en Théologie) from the Catholic University of Lyon. The title of his doctoral dissertation is Aimer et Haïr dans l’Évangile de Jean (Love and Hate in the Gospel of John). The advisor of this research is Father professor Jean-Pierre Lémonon. One chapter of this writing was presented in Revue Biblique, published by the  French Biblical and Archaeological School of Jerusalem (École biblique et archéologique française de Jérusalem). The title of his article is “‘Aimer sa vie’ et ‘haïr sa vie’ (Jn 12,25) dans le quatrième évangile”, Revue Biblique, 115-2 (4/2008) p. 219-244. On the basis of his doctoral dissertation on the Gospel of John, he has published some books in Vietmanese:

-    The Johannine Text, Gospel and Three Letters, in Greek Vietnamese, (Phuong Dong Publisher, 2011).

-    Love and Hate in the Gospel of John, Part I and Part II, (Phuong Dong Publisher, 2010) - in Vietnamese.

-    Love and Friendship in John 15:9-17 (Phuong Dong Publisher, 2010) - in Vietnamese.

-    Crises and Solutions for the Disciples in the Fourth Gospel, (Ton Giao Publisher, 2010) - in Vietnamese.

-    The Paraclete – the Spirit of Truth – in the Fourth Gospel, (Phuong Dong Publisher, 2010) - in Vietnamese.

-    In the Fourth Gospel, who is the Disciple Whom Jesus Loved?, (Phuong Dong Publisher, 2010) - in Vietnamese.


Fr. Joseph Lê Minh Thông wants to focus his research on the Gospel of John. At the Dominican Center of Studies, he is teaching the New Testament, particularly the Gospel of John, three Letters of John and the book of Revelation. He also lectures in two other courses: The Gospel of Mark and the Greek of the New Testament.

Through his blog: http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/ which is approved by his provincial, father Joseph Ngô Sĩ Đình, O.P., since December 13, 2010, Father Joseph Lê Minh Thông wishes to share with everybody one of the many ways of reading the Bible, especially the Gospel of John.  

English language is not his normal speaking and writing. He tries to become more proficient in the language, so any comment to improve what he has written will be greatly appreciated. Here is his e-mail: josleminhthong@gmail.com