20/09/2019

Giới thiệu sách: Nghe và thấy trong Tin Mừng Gio-anHình bìa:
Tr.1: Tranh minh họa hồ Si-lô-am (Ga 9,7)
Tr.4: Địa điểm khảo cổ các bậc thang hồ Si-lô-am tại Giê-ru-sa-lem.