17/02/2013

Tìm hiểu Tin Mừng Mác-cô: Tác giả giao tiếp với độc giả qua câu chuyện


Nội Dung

Dẫn nhập
I. Tác giả giao tiếp với độc giả
   1. Giải thích
   2. Dịch nghĩa
II. Cách xây dựng trình thuật
   1. Xây dựng câu chuyện qua 3 hoặc 5 giai đoạn
   2. Xây dựng nhân vật
   3. Yếu tố thời gian
   4. Chèn vào chuyện đang kể (enchâssement)
Kết luận