21.10.12

Lc 11,37-41. Thanh tẩy bên trong và bên ngoài[The article in English]


Ngày 21 tháng 10 năm 2012

Nội dung

I. Dẫn nhập
1. Bản văn Lc 11,37-41 (NPD/CGKPV)
2. Bối cảnh Lc 11,37-41
3. Cấu trúc Lc 11,37-54
II. Phân tích
1. Nghi thức thanh tẩy của người Do Thái
2. Tại sao Đức Giê-su không thanh tẩy trước khi ăn?
3. Bên trong và bên ngoài
4. Đấng làm ra cái bên ngoài và bên trong
5. “Hãy bố thí” (Give for alms)
III. Kết luận
Thư mục

Lk 11:37-41. Inside and Outside Cleanliness

Contents


I. Introduction
      1. Text of Lk 11:37-41 (RSV-SCE)
      2. Context of Lk 11:37-41
      3. Structure of Lk 11:37-54
II. Analysis
      1. Jewish ritualistic washings
      2. Why Jesus did not first wash before dinner?
     3. Inside and outside cleanliness
     4. The maker of outside and inside
     5. Give for alms
III. Conclusion
Bibliography

7.10.12

Mk 10:17-31. Leaving everything to receive a hundredfold
Email: josleminhthong@gmail.com
October 7, 2012Contents

I. Text of Mk 10:17-30 (RSV-SCE)
1. Preceding passage (10:13-16)
2. Study section (10:17-31) with three passages
3. Following passage (10:32-34)
II. Context and structure of Mk 10:17-31
1. Context of Mk 10:17-31
2. Structure of Mk 10:17-31
III. Analysis
1. Possessions and discipleship (10:17-22)
2. Enter the kingdom of God (10:23-27)
3. Rewards for disciples (10:28-30)
4. The first will be last, and the last first (10:31)
IV. Conclusion
Bibliography