24/03/2013

Mc 1,21-28: Tại sao thần ô uế nói đúng về Đức Giê-su mà Người lại bảo: “Hãy câm đi” (1,25)?


Nội dung

I. Bản văn, bối cảnh, phân đoạn và cấu trúc Mc 1,21-28
   1. Bản văn 1,21-28
   2. Bối cảnh và phân đoạn 1,21-28
   3. Cấu trúc Mc 1,21-28
II. Phân tích
   1. Bị thần ô uế nhập ngay trong hội đường (1,23)
   2. Thần ô uế biết đúng và nói đúng (1,24)
   3. “Hãy câm đi” và “hãy xuất ra” (1,25)
   4. Thần ô uế “xuất khỏi người ấy” (1,26)
III. Kết luận

10/03/2013

“Khởi đầu” và “kết thúc mở” trong Tin Mừng Mác-cô

Nội dung

1. Nghĩa của từ “Khởi đầu” (arkhê)
2. “Kết thúc mở” mời gọi “khởi đầu mới”
3. Hai cách “đọc lại” bản văn
4. Ba cấp độ khởi đầu trong Tin Mừng Mác-cô

Ba giai đoạn thành công và ba cách thức rao giảng của Đức Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô
Nội dung

Dẫn nhập
I. Cấu trúc giai đoạn khai mạc sứ vụ của Đức Giê-su
    1. Cấu trúc đoạn I: Mc 1,16–3,6
    2. Cấu trúc Mc 1,21-45
II. Ba giai đoạn thành công của Đức Giê-su
    1. Thành công giai đoạn I ở Ca-pha-na-um
    2. Thành công giai đoạn II ở vùng Ga-li-lê
    3. Thành công giai đoạn III ở Ga-li-lê và vùng phụ cận
III. Ba cách thức rao giảng của Đức Giê-su
   1. Đức Giê-su đi rao giảng
   2. Làm cho người khác đi rao giảng
   3. Người ta từ khắp nơi kéo đến với Đức Giê-su
Kết luận

03/03/2013

Ga 4,5-15: “Khát nước hằng ngày” – “khát nước sự sống”. Ngôn ngữ biểu tượng, nghịch lý và kỹ thuật hành văn hiểu lầm trong Tin Mừng Gio-an

Nội dung

I. Bản văn Ga 4,5-15
II. Dẫn nhập
III. Phân tích
    1. Ngôn ngữ biểu tượng và nghịch lý
    2. Kỹ thuật hành văn dị nghĩa, gây hiểu lầm
    3. Cuộc gặp gỡ, đối thoại vượt trên mọi thứ rào cản
IV. Kết luận