23/04/2020

Tin Mừng Mác-cô


Ca-phác-na-um ngày nay


I. TỔNG QUÁT

[01] 15/01. Tinh thần học, phương pháp, bản văn Mác-cô

a) Giới thiệu khoá học.
Chương trình học hằng tuần: http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/ \ Tiếng Việt \ HỌC HỎI Tin Mừng Mác-cô.
b) Tài liệu.
+ Sách: 14 sách đã xuất bản. Giá 13 cuốn sách.
+ Internet Blog Tin Mừng Gio-an:
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/
Từ ngữ 4 TM: http://tungubontinmung.blogspot.com/
- Thư mục Tin Mừng Mác-cô
- Tìm hiểu Tin Mừng Mác-cô
c) Tinh thần và cách thức học hỏi Kinh Thánh.
d) Phương pháp học.
+ Sách: Phân tích thuật chuyện và cấu trúc, tr. 13-109.
+ Blog: Phương pháp và kỹ thuật hành văn.

Câu hỏi gợi ý:
1- Để hiểu ý nghĩa bản văn nên dùng phương pháp nào?
2- Phân biệt tác giả thực sự và tác giả tiềm ẩn
3- Phân biệt độc giả thực sự và độc giả tiềm ẩn
4- Tương quan giữa tác giả (người thuật chuyện) và độc giả


[02] 22/01. Cách đọc bản văn

Sách:
Tin Mừng Mác-cô Hy Lạp - Việt, trình trạng bản văn, cách dịch, tr. 15-31. 

Bài viết:
- “Sự thật bản văn” - “sự thật lịch sử”.
- Ba phương pháp phân tích, ba cách đặt câu hỏi (Mc 1,29-31).

Câu hỏi gợi ý:
1- Phân biệt “sự thật bản văn” và “sự thật lịch sử”
2- Cần làm gì để tôn trọng bản văn
3- Cách đặt câu hỏi của tiếp cận phê bình lịch sử
4- Cách đặt câu hỏi của phân tích thuật chuyện
5- Cách đặt câu hỏi của phân tích cấu trúc
6- Trình trạng bản văn Hy-lạp Tin Mừng Mác-cô


[03] 25/01. Tác giả, niên biểu. Từ ngữ, cấu trúc Tin Mừng

Sách: Tin Mừng Mác-cô Hy Lạp - Việt,
- Các từ giữ nguyên ngữ, tr. 27-31.
- Cấu trúc Tin Mừng Mác-cô, tr. 31-38.

Bài viết:
- Tác giả thực sự, độc giả, nơi biên soạn, niên biểu và tài liệu nguồn biên soạn Tin Mừng Mác-cô.
- Relationships between the Synoptic Gospels.

Câu hỏi gợi ý:
1- Ý nghĩa lựa chọn không dịch mà chuyển âm nguyên ngữ Hy-lạp
2- Tin Mừng Mác-cô cấu trúc thành bao nhiêu đoạn văn lớn
3- Đôi nét về tác giả và độc giả thực sự của Tin Mừng
4- Nơi biên soạn Tin Mừng
5- Các giả thuyết về tài liệu nguồn biên soạn Tin Mừng


[04] 29/01. Cấu trúc đoạn văn, mở đầu và kết thúc Tin Mừng

Sách: Tin Mừng Mác-cô Hy Lạp – Việt
- Đọc kỹ lời tựa (1,1-15) và kết thúc Tin Mừng (16,1-8; 16,8b; 16,9-20).

Bài viết :
- Bản đồ Đất Thánh và thành Giê-ru-sa-lem.
- Cấu trúc một đoạn văn Kinh Thánh (Mc – Ga).
- “Khởi đầu” và “kết thúc mở” trong Tin Mừng Mác-cô.

Câu hỏi gợi ý:
1- Địa danh nói đến trong các Tin Mừng ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam vùng đất Pa-lét-tin
2- Các kiểu cấu trúc đoạn văn
3- Đặc điểm lời tựa Tin Mừng Mc so với ba Tin Mừng khác
4- Tình trạng bản văn phần kết Tin Mừng
5- Ý nghĩa “khởi đầu” và “kết thúc” Tin Mừng Mác-cô[05] 05/03. Đặc điểm văn chương Mác-cô

Bài viết :
- Đặc điểm và đề tài Tin Mừng Mác-cô.
- Tiếng La Tinh trong Tin Mừng Mác-cô Hy-lạp.
- “Tin mừng” trong “sách Tin Mừng” Mác-cô.

Câu hỏi gợi ý:
1- 5 điểm khác so với các Tin Mừng khác
2- 5 đặc điểm văn chương Mc
3- 5 đề tài chính trong Mc
4- 5 nghĩa từ “tin mừng”
5- 4 loại từ La Tinh trong bản văn Mc Hy-lạpII. KỸ THUẬT HÀNH VĂN

[06] 12/03. Kỹ thuật hành văn 1/5


Bài viết :
- Tác giả đối thoại với độc giả (TM Mác-cô).
- Ba cấp độ thành công, bốn cách thức rao giảng (TM Mác-cô).

Câu hỏi gợi ý:
1- Tác giả đối thoại trực tiếp với độc giả bằng cách nào?
2- Vai trò của yếu tố nhân vật và thời gian trong trình thuật.
3- Ý lối hành văn chèo vào câu chuyện đang kể, cho 1 ví dụ.
4- Ba cấp độ thành công là được mô tả thế nào?
5- Bốn cách rao giảng trong Tin Mừng Mc.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét