23/04/2020

Ba thư Gio-an và sách Khải Huyền

 


Tel Megido, Galilee, Israel


I. BA THƯ GIO-AN

[01] 12/01. Tổng quát về ba thư Gio-an 

Sách:
Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt,

Bài viết :
- Tổng quát về ba thư Gio-an.

Câu hỏi gợi ý:
1- Dựa vào bản văn có thể nói gì về tác giả ba thư Gio-an?
2- Thư 1Ga có cấu trúc tổng quát như thế nào?
3- Phe đối lập trong thư 1Ga được tác giả gọi là gì?
4- Lý do dẫn đến chia rẽ trong thư 1Ga?
5- Tác giả thư 1Ga mời gọi cộng đoàn thực hiện điều gì?


[02] 19/01. Chia rẽ và hiệp thông

Đọc toàn bộ thư 1Ga trong
Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt,

Bài viết:
- “Chia rẽ và hiệp thông” – “sự thật và dối trá” trong thư thứ nhất Gio-an.

Câu hỏi gợi ý:
1- Trình bày (1-2 phút) 1 đề tài có ý nghĩa nhất đối với mình.
2- Ai là kẻ dối trá trong 1Ga?
3- Những yếu tố nhị nguyên trong 1Ga.
4- Tiêu chuẩn phân biệt “thần khí sự thật” và “thần khí sai lầm”.
5- Các từ Hy-lạp diễn tả đối lập “sự thật” và “dối trá”.


[03] 26/01. Sự thật

Bài viết:
- Thuộc về sự thật, ở trong sự thật, làm sự thật (1Ga).

Câu hỏi gợi ý:
1- Trích dẫn 1 câu trong 1Ga nói về sự thật và cho biết từ sự thật trong câu là danh từ, tính từ hay trạng từ.
2- Hiểu thế nào về định nghĩa “Thần Khí là sự thật”?
3- Thư 1Ga nói gì về tương quan giữa người tin và sự thật?
4- So sách thư 1Ga và Tin Mừng Gio-an về Đức Giê-su, Thần Khí và sự thật.
5- So sách thư 1Ga và Tin Mừng Gio-an về người tin và sự thật.


[04] 02/03. Thần khí, Dầu-xức, Ðấng Pa-rác-lê (1Ga)

Sách: Ðấng Pa-rác-lê.

Bài viết:
- Thần khí, Dầu-xức, Ðấng Pa-rác-lê (1Ga).
- Sáu nghĩa từ pneuma trong Tin Mừng Gio-an.

Câu hỏi gợi ý:
1- Ý nghĩa của việc Đức Giê-su đến nhờ “nước” và “máu”.
2- Đề nghị cách dịch từ “khrisma
3- So sánh vai trò của Dầu-xức, Ðấng Pa-rác-lê và Đức Giê-su trong Tin Mừng và 1Ga
4- “Đấng Pa-rác-lê – Giê-su” trong Tin Mừng Ga
5- “Đấng Pa-rác-lê – Giê-su Ki-tô” trong 1GaII. Sách khải Huyền

A. Tổng quát

[05] 09/03. Giới thiệu bản văn và cấu trúc


Sách: Sách Khải Huyền, Hy Lạp – Việt
Dẫn nhập, đặc biệt phần cấu trúc, tr. 13-30.

Câu hỏi gợi ý:
1- Giải thích từ giữ nguyên ngữ
2- Cấu trúc tổng quát sách Khải Huyền
3- Cấu trúc phần I và IV
4- Cấu trúc phần II
5- Cấu trúc phần IIIÔn tập ba thư Ga

1. Tổng quát về ba thư Gio-an (tóm tắt ý chính trong bài viết).
2. Sự thật trong 1Ga
   - Các từ Hy-lạp nói về sự thật
   - Thần khí là sự thật
   - Người tin và sự thật: thuộc về, ở trong, nói, làm
   - Sự thật và dối trá
   - Phân biệt thần khí sự thật, thần khí sai lầm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét