18 février 2014

Theo Tin Mừng Gio-an, Đức Giê-su là ai, là gì và làm gì?Cập nhật ngày 12 tháng 03 năm 2014.


Để giúp đọc kỹ và tìm hiểu Tin Mừng Gio-an, phần sau liệt kê những câu trả lời ba câu hỏi liên quan đến Đức Giê-su trong sách Tin Mừng Gio-an.

Theo Tin Mừng Gio-an:
1. Đức Giê-su LÀ AI?
2. Đức Giê-su LÀ GÌ?
3. Đức Giê-su LÀM GÌ?

Sau (a) câu trả lời, sẽ cho biết (b) ai nói điều đó trong sách Tin Mừng và (c) nói ở đâu (số chương và câu). Cuối cùng là (d) ngày, tháng, năm, họ và tên của độc giả.


I. ĐỨC GIÊSU LÀ AI?

Ga 1,14-17
a) Đức Giê-su là Lời đã trở thành người phàm.
b) Tác giả sách Tin Mừng cho biết điều này trong đoạn văn Ga 1,14-17.
c) Ở Ga 1,14 tác giả viết: “Lời đã trở thành người phàm và cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã thấy vinh quang của Người, vinh quang bên Cha như là Con Một, đầy tràn ân sủng và sự thật.” Đến 1,17, tên của Đức Giê-su xuất hiện lần đầu tiên trong sách Tin Mừng qua khẳng định của tác giả: “Vì Lề Luật đã được ban nhờ Mô-sê, ân sủng và sự thật đã có nhờ Đức Giê-su Ki-tô.”
d) Ngày 19 tháng 9, 2013. Văn Công Đạo.

Ga 1,18
a) Đức Giê-su là Đấng hằng ở nơi cung lòng Cha.
b) Tác giả sách Tin Mừng cho biết điều này ở Ga 1,18.
c) Tác giả viết ở 1,18: “Chưa ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ; Con Một Thiên Chúa là Đấng hằng ở nơi cung lòng Cha, chính Đấng ấy đã kể cho chúng ta.”
d) Ngày 04 tháng 03, 2014. Phạm Vũ Giang Đình.

Ga 1,29
a) Đức Giê-su là Chiên của Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội thế gian.
b) Gio-an Tẩy giả cho biết điều này ở Ga 1,29.
c) Người thuật chuyện kể: “Hôm sau, ông ấy thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, ông ấy nói: “Đây là Chiên của Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội thế gian” (Ga 1,29).
d) Ngày 20 tháng 9, 2013. Gwen Đỗ.

Ga 1,33
a) Đức Giê-su là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.
b) Gio-an Tẩy Giả làm chứng về Đức Giê-su ở 1,33.
c) Người thuật chuyện viết về lời chứng của Gio-an Tẩy Giả ở 1,32-34: “32 Gio-an làm chứng và nói rằng: ‘Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời ngự xuống và ở lại trên Người. 33 Phần tôi, tôi đã không biết Người. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước, Đấng ấy đã nói với tôi: ‘Ngươi thấy Thần Khí xuống và ở lại trên ai, thì người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.’ 34 Phần tôi, tôi đã thấy và đã làm chứng rằng:Chính Người là Con Thiên Chúa.’”
d) Ngày 07 tháng 01, 2014. Trần Thanh Hải.

Ga 1,41 (x. 4,25-26)
a) Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a (nghĩa là Ki-tô).
b) An-rê nói với Si-môn điều này ở 1,41.
c) Người thuật chuyện kể: “Trước hết, ông ấy [An-rê] tìm gặp em mình là Si-môn và nói: ‘Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a’ nghĩa là Đấng Ki-tô ” (1,41).
d) Ngày 14 tháng 01, 2013. Trần Văn Đông.

Ga 1,45a
a) Đức Giê-su là Đấng mà Mô-sê trong sách Luật và các ngôn sứ đã viết.
b) Phi-líp-phê nói với Na-tha-na-en về Đức Giê-su ở 1,45a.
c) Câu chuyện kể: “Phi-líp-phê gặp Na-tha-na-en và nói với ông ấy: ‘Đấng mà Mô-sê trong sách Luật và các ngôn sứ đã viết, chúng tôi đã gặp, đó là Đức Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét’” (1,45).
d) Ngày 10 tháng 02, 2014. Vũ Hải Bằng.

Ga 1,45 (x. 6,42)
a) Đức Giê-su là con ông Giu-se, người Na-da-rét.
b) Phi-líp-phê nói với Na-tha-na-en về Đức Giê-su ở 1,45.
c) Câu chuyện kể: “Phi-líp-phê gặp Na-tha-na-en và nói với ông ấy: ‘Đấng mà Mô-sê trong sách Luật và các ngôn sứ đã viết, chúng tôi đã gặp, đó là Đức Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét’” (1,45).
d) Ngày 26 tháng 9, 2013. Thái Ngọc Liên.

Ga 1,49
a) Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, là Vua Ít-ra-en.
b) Na-tha-na-en nói với Đức Giê-su điều này ở Ga 1,49.
c)  Na-tha-na-en trả lời Đức Giê-su rằng: “Thưa Ráp-bi, chính Ngài là Con Thiên Chúa, chính Ngài là Vua Ít-ra-en” (1,49).
d) Ngày 12 tháng 9, 2013. Thái Ngọc Liên.

Ga 3,2
a) Đức Giê-su là một vị Thầy đến từ Thiên Chúa.
b) Ni-cô-đê-mô nói với Đức Giê-su điều này ở 3,2.
c) Người thuật chuyện kể ở 3,1-2: “1 Có một người trong những người Pha-ri-sêu, tên ông ấy là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của những người Do Thái. 2 Ông này đến gặp Người [Đức Giê-su] ban đêm và nói với Người: “Thưa Ráp-bi, chúng tôi biết rằng: Ngài là một vị Thầy đến từ Thiên Chúa, vì không ai có thể làm được những dấu lạ Ngài làm, nếu Thiên Chúa không ở với người ấy.”
d) Ngày 01 tháng 10, 2013. Pham Thanh.

Ga 3,13
a) Đức Giê-su là Đấng từ trời xuống.
b) Đức Giê-su nói điều này ở 3,13.
c) Đức Giê-su tuyên bố: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Đấng từ trời xuống là Con Người” (3,13).
d) Ngày 07 tháng 01, 2014. Đặng Minh Quang.

Ga 4,25-26 (x. 1,41)
a) Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a, là Đức Ki-tô.
25 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su điều này ở 4,25 và được Đức Giê-su xác nhận ở 4,26.
b) Chuyện kể ở 4,25-26: “25 Người phụ nữ [Sa-ma-ri] nói với Người [Đức Giê-su]: ‘Tôi biết rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến – Đấng được gọi là Ki-tô –. Khi Đấng ấy đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.’ 26 Đức Giê-su nói với chị ấy: ‘Chính là Tôi, người đang nói với chị.’”
d) Ngày 19 tháng 9, 2013. Nguyễn Vi Thúy.

Ga 4,42
a) Đức Giê-su thật là Đấng cứu độ thế gian.
b) Những người Sa-ma-ri nói với người phụ nữ Sa-ma-ri điều này ở Ga 4,42.
c) Họ nói với người phụ nữ rằng: “Không còn phải vì lời của chị mà chúng tôi tin. Vì chính chúng tôi đã nghe và đã biết rằng Người thật là Đấng cứu độ thế gian.”
d) Ngày 20 tháng 9, 2013. Văn Công Đạo.

Ga 6,42 (x. 1,45)
a) Đức Giê-su là con ông Giu-se.
b) Những người Do Thái xầm xì với nhau như thế ở 6,42.
c) Trình thuật kể lại lời nói của những người Do Thái: “Ông ta [Đức Giê-su] chẳng phải là Giê-su, con ông Giu-se, mà chúng ta biết cha và mẹ Ông ấy sao? Sao bây giờ Ông ta lại nói: ‘Tôi từ trời xuống’?”
d) Ngày 26 tháng 9, 2013. Thái Ngọc Liên.

Ga 6,69
a) Đức Giê-su là Đấng Thánh của Thiên Chúa.
b) Phê-rô nói với Đức Giê-su điều này ở Ga 6,69.
c) Sau khi nhiều môn đệ bỏ đi, không theo Đức Giê-su nữa (6,66), Đức Giê-su nói với Nhóm Mười Hai: “Phần anh em, anh em không muốn bỏ đi sao?” (6,67), Si-môn Phê-rô trả lời với Người: “69 Thưa Thầy, chúng con sẽ bỏ đi với ai? Thầy có những lời đem lại sự sống đời đời. 70 Phần chúng con, chúng con đã tin và đã nhận biết rằng: Chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”
d) Ngày 24 tháng 9, 2013. Văn Công Đạo.

Ga 8,18
a) Đức Giê-su là người làm chứng về mình.
b) Đức Giê-su nói với những người Pha-ri-sêu ở 8,18.
c) Đức Giê-su nói với họ : “Chính Tôi là người làm chứng về mình, và Cha, Đấng đã sai Tôi, làm chứng về Tôi.”
d) Ngày 04 tháng 03, 2014. Trần Thiện Trí.

Ga 8,24
a) Đức Giê-su là Đấng Hằng Hữu.
Dịch sát, Đức Giê-su là Đấng Ta Là (egô eimi).
b) Đức Giê-su khẳng định như thế ở Ga 8,24.
c) Đức Giê-su nói với những người Do Thái ở Ga 8,23-24: “23 Các ông, các ông thuộc về hạ giới; còn Tôi, Tôi thuộc về thượng giới. Các ông, các ông thuộc về thế gian này; còn Tôi, Tôi không thuộc về thế gian này. 24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ chết trong tội của các ông. Vì nếu các ông không tin rằng: Tôi Là, các ông sẽ chết trong tội của các ông.”
d) Ngày 12 tháng 9, 2013. Đỗ Kiều Vinh.

Ga 8,42
a) Đức Giê-su là Đấng phát xuất và đến từ nơi Thiên Chúa.
b) Đức Giê-su khẳng định như thế với những người Do Thái ở 8,42.
c) Đức Giê-su nói với những người Do Thái ở 8,42: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ông, các ông đã yêu mến Tôi, vì chính Tôi phát xuất và đến từ nơi Thiên Chúa. Tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Đấng ấy đã sai Tôi.”
d) Ngày 11 tháng 02, 2014. Lê Đức Thiện.

Ga 8,58
a) Đức Giê-su là Đấng Ta Là.
b) Trong cuộc tranh luận với những người Do Thái (8,31-59), Đức Giê-su khẳng định điều này ở 8,58.
c) Đức Giê-su nói với những người Do Thái ở 8,58: “A-men, a-men, Tôi nói cho các ông: Trước khi có Áp-ra-ham, Tôi Là.”
d) Ngày 11 tháng 02, 2014. Phê-rô Lâm Duy Sơn.

Ga 9,17
a) Đức Giê-su là một ngôn sứ.
b) Người mù từ thuở mới sinh được Đức Giê-su chữa lành nói về Người như thế với những người Pha-ri-sêu ở Ga 9,17.
c) Khi những người Pha-ri-sêu nói với anh mù: “‘Còn anh, anh nói gì về Ông ta, vì Ông ta đã mở mắt cho anh?’ Anh ta nói: ‘Người ấy là một ngôn sứ.’”
d) Ngày 24 tháng 9, 2013. Pham Thanh.

Ga 10,11.14
a) Đức Giê-su là mục tử tốt.
b) Đức Giê-su nói với những người Pha-ri-sêu ở Ga 10,11.14.
c) Ở 10,11 Đức Giê-su nói: “Chính Tôi là mục tử tốt. Mục tử tốt hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên” (Ga 10,11). Ở 10,14-15, Đức Giê-su khẳng định: “14 Chính Tôi là mục tử tốt. Tôi biết chiên của Tôi, và chiên của Tôi biết Tôi, 15 như Cha biết Tôi và Tôi biết Cha, và Tôi hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên” (Ga 10,14-15).
d) Ngày 17 tháng 9, 2013.

Ga 11,27b
a) Đức Giê-su là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.
b) Mác-ta trả lời và tuyên xưng về Đức Giê-su ở 11,27.
c) Mác-ta nói với Đức Giê-su ở 11,27b: “Con vẫn tin rằng chính Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”
d) Ngày 11 tháng 02, 2014. Trần Minh Kiểm.

Ga 13,13
a) Đức Giê-su là Thầy và là Chúa.
b) Đức Giê-su nói với các môn đệ điều này ở Ga 13,13.
c) Đức Giê-su nói với các môn đệ sau khi rửa chân cho các ông: “Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’ và là ‘Chúa’, anh em nói đúng, vì Thầy là thế” (13,13).
d) Ngày 26 tháng 9, 2013. Linh Nguyệt.

Ga 15,14.15
a) Đức Giê-su là bạn hữu của các môn đệ.
b) Đức Giê-su gọi các môn đệ là bạn hữu của Người 2 lần ở 15,14.15.
c) Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 15,14-15: “14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em làm những điều Thầy truyền dạy anh em. 15 Thầy không gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết điều chủ mình làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe nơi Cha của Thầy, Thầy đã làm cho anh em biết.”
d) Ngày 26 tháng 9, 2013. Văn Công Đạo.

Ga 16,27.30
a) Đức Giê-su là Đấng đến từ Thiên Chúa.
b) Đức Giê-su nói với các môn đệ điều này ở 16,27 và sau đó các môn đệ xác nhận với Đức Giê-su ở 16,30.
c) Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 16,27: “Thật vậy, chính Cha thương mến anh em, vì anh em đã thương mến Thầy và tin rằng: Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Đến 16,30, các môn đệ nói với Đức Giê-su: “Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự và Thầy không cần có ai để hỏi Thầy. Vì điều này, chúng con tin rằng: Thầy từ Thiên Chúa mà đến.
d) Ngày 18 tháng 02, 2014. Phạm Văn Hoàng.

Ga 16,33
a) Đức Giê-su là Đấng đã thắng thế gian.
b) Đức Giê-su nói với các môn đệ như thế ở 16,33.
c) Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 16,33: “Những điều này, Thầy nói với anh em để trong Thầy, anh em có sự bình an. Trong thế gian, anh em có sự khốn khó, nhưng anh em hãy can đảm, chính Thầy đã thắng thế gian.”
d) Ngày 11 tháng 03, 2014. Giuse Trương Hiền Khánh.

Ga 18,33.37; 19,3.14
a) Đức Giê-su là Vua, là Vua dân Do Thái.
b) Phi-la-tô (18,33.37), Đức Giê-su (18,37) và quân lính (19,3) nói về Vương Quyền của Đức Giê-su.
c) Phi-la-tô hỏi Đức Giê-su hai lần về tư cách Vua của Người ở 18,33.37: “Ông là Vua dân Do Thái phải không?” (18,33). “Vậy Ông là Vua sao?” (18,37a). Đức Giê-su xác nhận điều Phi-la-tô nói khi Người trả lời Phi-la-tô: “Chính ngài nói rằng Tôi là Vua. Vì điều này Tôi đã sinh ra, và vì điều này Tôi đã đến thế gian để làm chứng cho sự thật, bất cứ ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng Tôi” (18,37b). Sau đó Phi-la-tô giới thiệu Đức Giê-su với những người Do Thái: “Đây là Vua của các người” (19,14). Ở 19,3 quân lính đến gần Đức Giê-su và chế nhạo Người rằng: ““Kính chào Vua dân Do Thái” (19,3a) và “họ vả mặt Người” (19,3b).
d) Ngày 13 tháng 9, 2013. Linh Nguyệt.

Ga 19,19
a) Đức Giê-su là người Na-da-rét, Vua dân Do Thái.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này khi kể việc Phi-la-tô cho biết tấm bảng đặt trên thập giá Đức Giê-su ở 19,19.
c) Người thuật chuyện cho biết: “Phi-la-tô cũng cho viết một tấm bảng và đặt trên thập giá, tấm bảng  ghi: ‘Giê-su người Na-da-rét, Vua dân Do Thái” (19,19).
d) Ngày 27 tháng 9, 2013. Gwen Đỗ.             

Ga 20,31
a) Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa.
b) Tác giả sách Tin Mừng nói đến các tước hiệu này của Đức Giê-su trong kết luận thứ nhất ở Ga 20,31.
c) Tác giả viết kết luận thứ nhất sách Tin Mừng Gio-an ở 20,30-31: “30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đệ [của Người]; chúng không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được ghi chép là để anh em tin rằng: Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa; và nhờ tin, anh em có sự sống trong danh của Người.”
d) Ngày 12 tháng 9, 2013. Thérèsa Liên Nguyễn.


II. ĐỨC GIÊ-SU LÀ GÌ?

Ga 1,36
a) Đức Giê-su là Chiên của Thiên Chúa.
b) Gio-an Tẩy Giả giới thiệu Đức Giê-su với hai môn đệ của mình ở 1,36.
c) Người thuật chuyện kể ở 1,35-36: “35 Hôm sau, Gio-an lại đứng với hai người trong các môn đệ của ông ấy. 36 Và chăm chú nhìn Đức Giê-su đang đi qua, ông ấy nói: ‘Đây là Chiên của Thiên Chúa.’”
d) Ngày 11 tháng 03, 2014. Dom. M. Hùng, O. Carm.

Ga 6,35
a) Đức Giê-su là bánh sự sống.
b) Đức Giê-su khẳng định điều đó ở Ga 6,35.
c) Đức Giê-su nói với đám đông: “Chính Tôi là bánh sự sống, người đến với Tôi, không hề đói, và người tin vào Tôi, sẽ chẳng khát bao giờ” (6,35).
d) Ngày 12 tháng 9, 2013. HONG Lien DO

Ga 8,12
a) Đức Giê-su là ánh sáng của thế gian.
b) Đức Giê-su nói với những kẻ chống đối ở Ga 8,12 (x. Ga 9,5).
c) Đức Giê-su nói với họ: “Chính Tôi là ánh sáng của thế gian. Người theo Tôi, chắc chắn sẽ không bước đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống” (Ga 8,12).
d) Ngày 17 tháng 9, 2013. Tuyết Ng.

Ga 9,5
a) Đức Giê-su là ánh sáng của thế gian.
b) Đức Giê-su nói với các môn đệ ở Ga 9,5 (x. Ga 8,12).
c) Đức Giê-su nói với các môn đệ trước khi chữa lành người mù từ thởi mới sinh: “Bao lâu Thầy còn ở trong thế gian, Thầy là ánh sáng của thế gian” (Ga 9,5).
d) Ngày 17 tháng 9, 2013. Mai Mai.

Ga 10,7-9
a) Đức Giê-su là cửa của đàn chiên.
b) Đức Giê-su nói với những người Pha-ri-sêu ở Ga 10,7-9.
c) Đức Giê-su nói với họ ở Ga 10,7-9: “7 Vậy Đức Giê-su lại nói: ‘A-men, a-men, Tôi nói cho các ông: Chính Tôi là cửa của đàn chiên. 8 Mọi kẻ đến [trước Tôi] là những kẻ trộm và là những kẻ cướp, nhưng đàn chiên đã không nghe chúng. 9 Chính Tôi là cửa. Ai qua Tôi mà vào thì sẽ được cứu. Nó sẽ vào, sẽ ra và sẽ gặp đồng cỏ.’”
d) Ngày 14 tháng 9, 2013. Paul Ngô.

Ga 11,25
a) Đức Giê-su là sự sống lại và là sự sống.
b) Đức Giê-su mặc khải cho Mác-ta ở Ga 11,25.
c) Đức Giê-su nói với Mác-ta ở 11,25-26: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù đã chết cũng sẽ được sống, 26 và tất cả những ai sống và tin vào Thầy, muôn đời sẽ không chết. Chị có tin điều đó không?”
d) Ngày 17 tháng 9, 2013. Đỗ Kiều Vinh.

Ga 14,6
a) Đức Giê-su là con đường, là sự thật và là sự sống.
b) Đức Giê-su trả lời cho Tô-ma ở Ga 14,6.
c) Đức Giê-su nói với Tô-ma trước sự hiện diện của các môn đệ như sau: “Chính Thầy là con đường và là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (14,6).
d) Ngày 13 Tháng 9, 2013. Ngô Mai Thu.

Ga 15,1
a) Đức Giê-su là cây nho đích thật.
b) Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 15,1.
c) Người mặc khải cho các môn đệ: “Chính Thầy là cây nho đích thật, và Cha của Thầy là người trồng nho” (15,1).
d) Ngày 19, tháng 9, 2013. Đặng Vũ Mỹ Dung.III. ĐỨC GIÊ-SU LÀM GÌ?

Ga 1,12
a) Đức Giê-su – Logos cho những ai đón nhận Người được quyền làm con Thiên Chúa.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở 1,12.
c) Đức Giê-su là Logos làm người (1,14.17), Người thuật chuyện cho biết ở 1,12: “Những ai đã đón nhận Người [Logos–Đức Giê-su], Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ là những người tin vào danh của Người.
d) Ngày 18 tháng 02, 2014. Nguyễn Duy Hành.

Ga 1,42
a) Đức Giê-su đổi tên Si-môn thành Kê-pha.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở 1,42.
c) Sau khi An-rê dẫn Si-môn đến với Đức Giê-su, người thuật chuyện kể: “Chăm chú nhìn Si-môn, Đức Giê-su nói: “Anh là Si-môn, con Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha’ – nghĩa là Phê-rô –” (1,42).
d) Ngày 14 tháng 01, 2014. Paul Nguyễn Cao Thắng.

Ga 1,43
a) Đức Giê-su gọi Phi-líp-phê đi theo Người.
b) Người thuật chuyện cho biết là Đức Giê-su trực tiếp gọi Phi-líp-phê ở 1,43.
c) Câu chuyện kể:  “Hôm sau, Người [Đức Giê-su] muốn đi tới Ga-li-lê. Người gặp Phi-líp-phê. Đức Giê-su nói với ông ấy: “Anh hãy theo Tôi” (1,43).
d) Ngày 14 tháng 01, 2014. Paul Nguyễn Cao Thắng.

Ga 2,1-11
a) Đức Giê-su làm dấu lạ đầu tiên ở Ca-na: Nước lã hóa thành rượu ngon.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở 2,11.
c) Dấu lạ Ca-na được kết luận như sau: “Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na, miền Ga-li-lê, Người đã tỏ vinh quang của Người, và các môn đệ của Người đã tin vào Người” (2,11).
d) Ngày 02 tháng 10, 2013. Linh Nguyệt

Ga 2,15a
a) Đức Giê-su lấy dây thừng làm roi, xua đuổi tất những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở 2,15a.
c) Câu chuyện kể ở 2,14-15: “14 Người [Đức Giê-su] thấy trong Đền Thờ những kẻ bán bò, chiên, bồ câu và những người đổi tiền ngồi đó. 15 Người lấy dây thừng làm roi, xua đuổi tất cả ra khỏi Đền Thờ, chiên cũng như bò, và tiền những người đổi bạc, Người đổ tung ra và lật nhào bàn của họ.
d) Ngày 18 tháng 02, 2014. Giuse Đỗ Huy Hoàng.

Ga 2,15b
a) Đức Giê-su đổ tung tiền và lật nhào bàn những người đổi bạc.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở 2,15b.
c) Câu chuyện kể ở 2,14-15: “14 Người [Đức Giê-su] thấy trong Đền Thờ những kẻ bán bò, chiên, bồ câu và những người đổi tiền ngồi đó. 15 Người lấy dây thừng làm roi, xua đuổi tất cả ra khỏi Đền Thờ, chiên cũng như bò, và tiền những người đổi bạc, Người đổ tung ra và lật nhào bàn của họ.
d) Ngày 18 tháng 02, 2014. Giuse Đỗ Huy Hoàng.

Ga 2,19
a) Đức Giê-su dựng lại Cung Thánh trong ba ngày.
b) Đức Giê-su nói điều này với những người Do Thái ở 2,19.
c) Sau khi Đức Giê-su đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ (2,14-16), những người Do Thái chất vấn Người rằng: “Bằng dấu lạ nào Ông chứng tỏ cho chúng tôi là Ông có quyền làm những điều đó?” (2,18). Đức Giê-su nói với họ: Các ông hãy phá hủy Cung Thánh này và trong ba ngày, Tôi sẽ dựng lại nó” (2,19).
d) Ngày 27 tháng 9, 2013. Ngô Mai Thu.

Ga 3,22
a) Đức Giê-su làm phép rửa.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở Ga 3,22.
c) Chi tiết được kể như sau: “Sau những điều đó, Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi vào miền đất Giu-đê, Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa” (Ga 3,22).
d) Ngày 13 tháng 9, 2013. Văn Công Đạo.

Ga 4,1
a) Đức Giê-su thâu nạp nhiều môn đệ.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở Ga 4,1.
c) Người thuật chuyện kể ở 4,1-3 : “1 Vậy khi Đức Giê-su biết những người Pha-ri-sêu nghe rằng: Đức Giê-su thâu nạp nhiều môn đệ và làm phép rửa nhiều hơn Gio-an 2 – thực ra, chính Đức Giê-su không làm phép rửa, nhưng là các môn đệ của Người –, 3 Người rời bỏ Giu-đê và lại đi đến Ga-li-lê.”
d) Ngày 25 tháng 02, 2014. Phan Nguyễn Khắc Nguyên.

Ga 4,4
a) Đức Giê-su ngồi xuống bờ giếng.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở Ga 4,6.
c) Người thuật chuyện kể ở 4,6: “Ở đó có giếng Gia-cóp. Đức Giê-su vất vả vì đi đường nên ngồi xuống bờ giếng. Lúc đó khoảng giờ thứ sáu.”
d) Ngày 04 tháng 03, 2014. Vũ An Tôn.

Ga 4,38
a) Đức Giê-su sai các môn đệ đi gặt.
b) Đức Giê-su nói với các môn đệ điều này ở 4,38.
c) Đức Giê-su nói ở 4,38: “Chính Thầy sai anh em đi gặt điều chính anh em đã không vất vả làm ra. Người khác đã vất vả, còn anh em, anh em được hưởng sự vất vả của họ.”
d) Ngày 25 tháng 02, 2014. Trịnh Đình Tuấn.

Ga 4,46-54
a) Đức Giê-su cứu sống (chữa lành) con trai của một quan chức nhà vua.
b) Đây là dấu lạ thứ hai ở Ca-na được tác giả thuật lại ở Ga 4,46-54.
c) Người thuật chuyện kể ở 4,50-51: “50 Đức Giê-su nói với ông ấy: ‘Ông hãy đi về, con ông sống.’ Người này tin vào lời Đức Giê-su nói với mình và đi về. 51 Trong khi ông ấy đi xuống, các gia nhân đã đón gặp ông ấy và nói rằng con ông ấy sống.”
d) Ngày 13 tháng 9, 2013. HONG LIEN DO.

Ga 5,2-9
a) Đức Giê-su chữa lành người bệnh 38 năm tại hồ nước Bết-da-tha.
b) Người thuật chuyện kể ở 5,2-9.
c) Phần chữa lành được thuật lại ở 5,8-9 như sau: “8 Đức Giê-su nói với anh ta: ‘Anh hãy trỗi dậy, hãy vác chõng của anh và hãy bước đi.’ 9 Ngay lập tức người ấy được khoẻ mạnh, vác chõng của mình và bước đi. Nhưng hôm đó là ngày sa-bát.” 
d) Ngày 17 tháng 9, 2013. Thái Ngọc Liên.

Ga 5,11
a) Đức Giê-su làm cho người bại liệt được khoẻ mạnh.
b) Người được Đức Giê-su Đức Giê-su chữa lành khẳng định điều này với những người Do Thái ở 5,11.
c) Người thuật chuyện kể ở 5,10-11 “10 Vậy những người Do Thái nói với kẻ được chữa lành: “Là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng của anh.” 11 Nhưng người ấy trả lời họ: “Người đã làm cho tôi khoẻ mạnh, người ấy nói với tôi: ‘Anh hãy vác chõng của anh và hãy bước đi’.”
d) Ngày 25 tháng 02, 2014. Nguyễn Văn Thuật.

Ga 5,15
a) Đức Giê-su làm cho người bệnh 38 năm được khoẻ mạnh.
b) Người được chữa lành báo cho những người Do Thái biết điều này ở 5,15.
c) Người thuật chuyện kể ở 5,15: “Người ấy [người được chữa lành] đi và báo cho những người Do Thái rằng: Đức Giê-su là người đã làm cho anh ta khoẻ mạnh.
d) Ngày 11 tháng 02, 2014. Ngọc Cảnh.

Ga 5,17
a) Đức Giê-su làm việc.
b) Đức Giê-su nói điều này với những người Do Thái đang bách hại Người ở 15,17.
c) Sau khi những người Do Thái biết Đức Giê-su đã chữa lành người bại liệt vào ngày sa-bát, người thuật chuyện cho biết ở 5,16-17: “16 Vì điều này, những người Do Thái bách hại Đức Giê-su, vì Người làm những điều đó trong ngày sa-bát. 17 Nhưng [Đức Giê-su] trả lời họ: ‘Cha Tôi làm việc cho đến bây giờ, Tôi cũng làm việc.’”
d) Ngày 25 tháng 02, 2014. Antôn Phùng Văn Thiện.

Ga 5,13
a) Đức Giê-su lẫn vào đám đông.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở 5,13.
c) Người thuật chuyện kể ở 5,13: “Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai, vì Đức Giê-su đã lẫn vào đám đông ở nơi đấy.”
d) Ngày 11 tháng 03, 2014. Joseph Đỗ Văn Phi.

Ga 5,27
a) Đức Giê-su thi hành việc xét xử.
b) Đức Giê-su nói với những người Do Thái điều này ở 5,13.
c) Đức Giê-su nói với những người Do Thái ở 5,26-27: “26 Vì như Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho Con có sự sống nơi mình như vậy, 27 và ban cho Người quyền để thi hành việc xét xử, vì Người là Con Người. ”
d) Ngày 11 tháng 03, 2014. Giuse Lê Hữu Phước.

Ga 5,30
a) Đức Giê-su xét xử.
b) Đức Giê-su nói điều này với những người Do Thái ở 5,30.
c) Đức Giê-su nói với những người Do Thái: “Tôi không thể làm điều gì tự mình. Tôi xét xử theo như Tôi nghe, và sự xét xử của Tôi là công minh, vì Tôi không tìm kiếm ý của Tôi nhưng ý của Đấng đã sai Tôi” (5,30).
d) Ngày 27 tháng 9, 2013. Duyen Vu.

Ga 6,1-15
a) Đức Giê-su trao bánh và cá cho hơn 5000 người ăn no nê.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở Ga 6,1-15.
c) Câu chuyện kể:  “10 Đức Giê-su nói: ‘Anh em hãy làm
cho mọi người ngồi xuống.’ Có nhiều cỏ ở chỗ  ấy, vậy họ ngồi xuống, số đàn ông khoảng năm ngàn. 11 Rồi Đức Giê-su cầm lấy bánh, tạ ơn, trao cho những người ngồi đó. Cá, Người cũng làm như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê, Người nói với các môn đệ của Người: “Anh em hãy thu lại những miếng thừa để không có gì hư mất.”
d) Ngày 24 tháng 9, 2013. Đỗ Kiều Vinh.

Ga 6,16-21
a) Đức Giê-su đi trên biển hồ Ti-bê-ria trong lúc biển đầy gió lớn đang thổi và giật mạnh.
b) Người thuật chuyện cho biết Đức Giê-su thực hiện dấu lạ này ở 6,16-21.
c) Sau khi Đức Giê-su thực hiện dấu lạ bánh hóa nhiều cho hơn 5 ngàn người ăn no nê, câu chuyện kể như sau:
“16 Chiều đến, các môn đệ của Người xuống bờ Biển Hồ 17 và xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um, bên kia Biển Hồ. Trời đã tối và Đức Giê-su chưa đến với các ông. 18 Biển đầy gió lớn đang thổi và giật mạnh. 19 Khi đã chèo được khoảng 25 đến 30 dặm, các ông thấy Đức Giê-su đi trên Biển Hồ và đang tới gần thuyền, các ông sợ hãi. 20 Nhưng Người nói với các ông: “Chính là Thầy, đừng sợ!” 21 Các ông muốn đưa Người lên thuyền, và ngay lúc đó thuyền đã tới đất liền nơi các ông đi đến.”
d) Ngày 02 tháng 10, 2013. Thanh Dung Nguyen.

Ga 7,14
a) Đức Giê-su lên Đền Thờ và giảng dạy.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở Ga 7,14.
c) Câu chuyện kể rằng: “Vào giữa kỳ lễ, Đức Giê-su lên Đền Thờ và giảng dạy” (Ga 7,14).
d) Ngày 20 tháng 9, 2013. Nguyen Vi Thuy.

Ga 8,6.8
a) Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất (2 lần)
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở Ga 8,6.8.
c) Sau khi các kinh sư và những người Pha-ri-sêu dẫn một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình đến với Đức Giê-su để tìm bằng cớ tố cáo Người thì Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất” (8,6b). Câu chuyện kể tiếp ở 8,7-8: “7 Vì họ cứ hỏi Người, Người ngẩng lên và nói với họ: ‘Người không có tội giữa các ông hãy ném đá chị ấy trước đi.’ 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất.”
d) Ngày 24 tháng 9, 2013. M. Mai.

Ga 9,6
a) Đức Giê-su nhổ xuống đất, Người làm thành bùn với nước miếng và xức bùn vào mắt người mù từ thuở mới sinh để chữa lành anh ta.
b) Người thuật chuyện nói cho biết điều đó ở Ga 9,6.
c) Câu chuyện chữa lành người mù từ thuở mới sinh được kể lại ở 9,6-7: “6 Nói xong những điều đó, Người [Đức Giê-su] nhổ xuống đất, Người làm thành bùn với nước miếng và xức bùn vào mắt anh ta, 7 rồi Người nói với anh ta: ‘Hãy đi rửa ở hồ Si-lô-am,’ (có nghĩa là người được sai phái). Vậy anh ta ra đi, rửa và trở về thì nhìn thấy được.”
d) Ngày 12 tháng 9, 2013. Đỗ Gwen Nhung.

Ga 11,11b
a) Đức Giê-su đi đánh thức La-da-rô dậy.
b) Đức Giê-su cho biết điều này ở 11,11b.
c) Đức Giê-su nói với các môn đệ: “La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; nhưng Thầy đi để đánh thức anh ấy” (11,11b).
d) Ngày 07 tháng 01, 2014. Trần Văn Yên.

Ga 12,12-13
a) Đức Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem và được dân chúng tiếp đón như là Đấng Đấng ngự đến nhân danh Chúa, là Vua của Ít-ra-en.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở 12,12-13.
c) Câu chuyện xảy ra như sau : “12 Hôm sau, một đám đông lớn đến mừng lễ, nghe tin Đức Giê-su tới Giê-ru-sa-lem, 13 họ cầm nhành lá thiên tuế ra đón Người và hô lên: “Hô-san-na, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa, Vua của Ít-ra-en” (12,12-13).
d) Ngày 02 tháng 10, 2013. Đặng Vũ Mỹ Dung.

Ga 12,14-15
a) Đức Giê-su cỡi lên con lừa nhỏ đi vào thành Giê-ru-sa-lem.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở 12,14-15.
c) Câu chuyện kể ở 12,14-15: “14 Đức Giê-su gặp thấy một con lừa nhỏ, Người cỡi lên nó như có lời chép: 15 ‘Đừng sợ, hỡi thiếu nữ Xi-on. Này Vua của ngươi ngự đến, ngồi trên lừa con.’”
d) Ngày 25 tháng 02, 2014. Nguyễn Tuấn Dũng.

Ga 13,5
a) Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ.
b) Tác giả sách Tin Mừng cho biết điều này ở 13,5.
c) Người thuật chuyện kể ở 13,4-5: “4 Người [Đức Giê-su] chỗi dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài và lấy khăn thắt lưng mình. 5 Rồi Người đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân các môn đệ và lấy khăn Người thắt lưng mà lau.”
d) Ngày 19, tháng 9, 2013. Paul Ngo.

Ga 14,2
a) Đức Giê-su đi dọn chỗ cho các môn đệ.
b) Đức Giê-su nói điều này ở 14,2.
c) Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 14,1-2: “Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và hãy tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã chẳng nói với anh em là ‘Thầy đi dọn chỗ cho anh em.
d) Ngày 18, tháng 02, 2014. Nguyễn Thế Công.

Ga 17,1
a) Đức Giê-su ngước mắt lên trời.
b) Tác giả sách Tin Mừng cho biết điều này ở 17,1.
c) Ch. 17 mở đầu như sau: “Đức Giê-su nói những điều ấy xong, Người ngước mắt lên trời nói: ‘Lạy Cha, giờ đã đến, xin tôn vinh Con của Cha để Con tôn vinh Cha…’” (17,1).
d) Ngày 11, tháng 03, 2014. Hoàng Xuân Trần Hồng Tín.

Ga 17,1
a) Đức Giê-su ngỏ lời với Cha của Người, trước sự hiện diện của các môn đệ, để cho độc giả biết.
b) Tác giả sách Tin Mừng cho biết điều này ở 17,1.
c) Toàn bộ chương 17 là phần Đức Giê-su ngỏ lời với Cha của Người và can thiệp cho các môn đệ. Ch. 17 mở đầu như sau: “Đức Giê-su nói những điều ấy xong, Người ngước mắt lên trời nói: ‘Lạy Cha, giờ đã đến, xin tôn vinh Con của Cha để Con tôn vinh Cha…’” (17,1).
d) Ngày 01, tháng 10, 2013. Nguyen Vi Thuy.

Ga 17,4
a) Đức Giê-su tôn vinh Cha của Người.
b) Đức Giê-su nói điều này với Cha của Người ở 17,4 trước sự hiện diện của các môn đệ.
c) Đức Giê-su ngỏ lời với Cha: “Phần Con, Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi đã hoàn tất công việc mà Cha đã giao cho Con làm” (17,4).
d) Ngày 25, tháng 02, 2014. Nguyễn Thế Thìn.

Ga 18,20
a) Đức Giê-su giảng dạy trong hội đường và trong Đền Thờ.
b) Chính Đức Giê-su xác nhận điều này với thượng tế Kha-nan ở Ga 18,20.
c) Người thuật chuyện kể ở Ga 18,19-21: “19 Thượng tế hỏi Đức Giê-su về các môn đệ của Người và về giáo huấn của Người. 20 Đức Giê-su trả lời ông ấy: ‘Tôi đã nói công khai cho thế gian, Tôi luôn giảng dạy trong hội đường và trong Đền Thờ, nơi tất cả những người Do Thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì trong bí mật. 21 Tại sao ông hỏi Tôi? Hãy hỏi những người đã nghe những gì Tôi đã nói với họ. Chính họ biết những điều chính Tôi đã nói.’”
d) Ngày 20 tháng 9, 2013. Ngô Mai Thu.

Ga 19,11
a) Đức Giê-su kết tội những kẻ chống đối và kết tội cả Phi-la-tô nữa.
b) Đức Giê-su nói với Phi-la-tô điều đó ở Ga 19,11.
c) Đức Giê-su trả lời Phi-la-tô: “Ông không có quyền gì đối với Tôi, nó không được ban cho ông từ trên, vì điều này, kẻ nộp Tôi cho ông có tội lớn hơn” (Ga 19,11).
d) Ngày 20 tháng 9, 2013. Cao Xuân Minh.

Ga 19,30
a) Đức Giê-su chết trên thập giá bằng cách gục đầu xuống trao thần khí.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở 19,30.
c) Cách thức Đức Giê-su chết được thuật lại như sau: “Khi đã nếm giấm, Đức Giê-su nói: ‘Đã hoàn tất’ rồi Người gục đầu xuống trao thần khí” (19,30).
d) Ngày 26 tháng 9, 2013. Nguyễn Vi Thúy.

Ga 20,11-17
a) Đức Giê-su Phục Sinh tỏ mình ra cho Ma-ri-a Mác-đa-la.
b) Đức Giê-su Phục Sinh gọi tên Ma-ri-a và bà nhận ra Người ở 20,17.
c) Người thuật chuyện kể về những gì xảy ra ở mộ Đức Giê-su: “16 Đức Giê-su nói với bà [Ma-ri-a]: ‘Này bà, tại sao bà khóc? Bà tìm ai?’ Tưởng đó là người làm vườn, bà ấy nói với Người: ‘Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, xin nói cho tôi biết  ông đặt Người ở đâu, tôi sẽ mang Người về.’ 17 Đức Giê-su nói với bà: ‘Ma-ri-a.’ Bà ấy quay lại và nói với Người bằng tiếng Híp-ri: ‘Ráp-bu-ni’ (nghĩa là ‘Thưa Thầy’)” (20,16-17).
d) Ngày 02 tháng 10, 2013. Nguyen Thuy Vi

Ga 20,19
a) Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở Ga 20,19.
c) Câu chuyện kể: “Chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ những người Do Thái. Đức Giê-su đến, Người đứng giữa các ông và nói với các ông: ‘Bình an cho anh em.’”
d) Ngày 24 tháng 9, 2013. Nguyễn Khiêm + Cao Xuân Minh.

Ga 20,19.21
a) Đức Giê-su ban bình an cho các môn đệ.
b) Đức Giê-su Phục Sinh hiện ra và ban bình an cho các môn đệ, 2 lần ở 20,19.21.
c) Câu chuyện kể ở 20,19-21: “19 Chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ những người Do Thái. Đức Giê-su đến, Người đứng giữa các ông và nói với các ông: “Bình an cho anh em.” 20  Nói xong điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn của Người. Các môn đệ vui mừng thấy Chúa. 21 [Đức Giê-su] lại nói với các ông: “Bình an cho anh em. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.”
d) Ngày 01 tháng 10, 2013. Văn Công Đạo.

Ga 20,22
a) Đức Giê-su ban Thánh Thần cho các môn đệ.
b) Người thuật chuyện cho biết Đức Giê-su ban Thánh Thần cho các môn đệ ở 20,22.
c) Sau khi Đức Giê-su ban bình an và sai các môn đệ ra đi, người thuật chuyện kể ở 20,22: “Nói xong điều đó, Người [Đức Giê-su] thổi hơi và nói với các ông: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”   
d) Ngày 01 tháng 10, 2013. Đặng Vũ Mỹ Dung.

Ga 21,1-6
a) Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Ti-bê-ri-a.
b) Người thuật chuyện cho biết ở Ga 21,1-6.
c) Câu chuyện bắt đầu như sau: “Sau những điều đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này…” (21,1).
d) Ngày 19, tháng 9, 2013. Linh Nguyet.

Ga 21,4-6
a) Đức Giê-su thực hiện dấu lạ mẻ cá lạ lùng ở biển hồ Ti-bê-ri-a.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở 21,6.
c) Câu chuyện kể ở 21,4-6: “4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó là Đức Giê-su. 5 Đức Giê-su nói với các ông: “Này các con, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời Người: “Không.” 6 Người nói với các ông: “Hãy thả lưới bên phải mạn thuyền, và anh em sẽ tìm thấy.” Vậy các ông thả lưới, và rồi không sao kéo lên nổi vì đầy cá.”
d) Ngày 01, tháng 10, 2013. Thái Ngọc Liên.

Ga 21,13
a) Đức Giê-su cầm lấy bánh trao cho các môn đệ
và cá cũng vậy.
b) Người thuật chuyện cho biết điều này ở 21,23.
c) Sau khi thực hiện dấu lạ mẻ cá lạ lùng ở biển hồ Ti-bê-ri-a, người thuật chuyện kể: “Đức Giê-su đến, Người cầm lấy bánh trao cho các ông và cá cũng vậy” (21,13).
d) Ngày 27 tháng 9, 2013. Linh Nguyệt.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire