1 décembre 2012

Ôn tập Tin Mừng Mác-cô


I. Tổng quát 

1. Dựa vào sách nội dung sách Tin Mừng thứ hai, có thể nói gì về tác giả và niên biểu của sách Tin Mừng này?
 

2. Bàn về các khái niệm: Tác giả, độc giả, nhận vật, thời gian và không gian trong bản văn Tin Mừng Mác-cô.

3. Phân biệt “sự thật bản văn” và “sự thật lịch sử”.

4. Cho biết một đoạn văn theo kiểu hành văn “chèn vào” câu chuyện đang kể một chuyện khác và trình bày ý nghĩa kiểu hành văn này trong Tin Mừng Mác-cô.

II. Phân tích
Mc 1,1-15.
Mc 1,21-28.
Mc 4,1-20.
Mc 12,38–13,2.


Tài liệu:
Học hỏi Tin Mừng Mác-cô.
Phương Pháp và kỹ thuật hành văn Kinh Thánh.
Tìm hiểu Tin Mừng Mác-cô.Giuse Lê Minh Thông, O.P.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire