21/04/2020

Tin Mừng Gio-an (tthvđm)

 
[01] 08/09. Tinh thần học, phương pháp, tài liệu.

a) Giới thiệu khoá học.
b) Chương trình học hằng tuần: http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/ \ Tiếng Việt \ Học hỏi Tin Mừng Gio-an (tthvđm).
c) Tài liệu.
+ Sách: 14 sách đã xuất bản. Giá 13 cuốn sách.
+ Internet Blog Tin Mừng Gio-an: http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/
+ Từ ngữ bốn Tin Mừng: http://tungubontinmung.blogspot.com/
d) Tinh thần và cách thức học hỏi Kinh Thánh.
e) Phương pháp học.
+ Sách: Phân tích thuật chuyện và cấu trúc, tr. 13-109.
+ Blog: Phương pháp và kỹ thuật hành văn.
f) Dẫn nhập: Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt, tr. 15-30. [02] 15/09. Môn đệ Đức Giê-su yêu mến

Đọc năm đoạn văn về môn đệ Đức Giê-su yêu mến: (1) 13,21-26; (2) 19,25-37; (3) 20,2-10; (4) 21,1-14; (5) 21,18-24. 

Sách:
- Môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng thứ tư là ai?
- Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt.

Bài viết:
- Ba môn đệ vô danh và môn đệ Đức Giê-su yêu mến (TM Gio-an).
- Ga 21,20-25. Vận mệnh, bút tích và lời chứng của môn đệ Đức Giê-su yêu mến.
- Ga 19,35; 21,24. Lời chứng của môn đệ Đức Giê-su yêu mến.

Câu hỏi gợi ý:
1- Bốn môn đệ vô danh được nói đến ở đâu trong Tin Mừng?
2- Khác nhau giữa hai cách gọi: “môn đệ Chúa yêu”, “môn đệ Đức Giê-su yêu mến”, cách gọi nào đúng theo bản văn?
3- Lời chứng của môn đệ Đức Giê-su yêu mến ở 19,35.
4- Giải thích ý nghĩa việc Đức Giê-su muốn môn đệ Người yêu mến ở lại cho đến khi Người trở lại (21,22).
5- Tương quan giữa môn đệ Đức Giê-su yêu mến và độc giả.


[03] 22/09. Vấn đề tác giả sách Tin Mừng thứ tư

Sách:
Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến trong Tin Mừng thứ tư là ai?
- Tài liệu thế kỷ II-III, tr. 17-50.
- Nghiên cứu ngày nay về môn đệ Đức Giê-su yêu mến, tr. 51-90.
- Vấn đề tác giả Tin Mừng thứ tư, tr. 178-236.

Bài viết:
- Ai là tác giả Tin Mừng Gio-an?
- Tông Đồ Gio-an và môn đệ Đức Giê-su yêu mến.

Câu hỏi gợi ý:
1- Hai cách hiểu về môn đệ Đức Giê-su yêu mến ở Ga 21,2.
2- Dựa vào đâu để kết luận: môn đệ Đức Giê-su yêu mến khác với tông đồ Gio-an?
3- Các chi tiết trong Tin Mừng cho thấy bản văn được biên soạn qua nhiều giai đoạn.
4- Môn đệ Đức Giê-su yêu mến giữ vai trò gì trong việc biên soạn Tin Mừng Gio-an?
5- Các giai đoạn hình thành Tin Mừng.[04] 29/09. Ðấng Pa-rác-lê.

Sách:
ĐẤNG PA-RÁC-LÊ – Thần Khí sự thật,

Bài viết:
- Sáu nghĩa từ “pneuma” trong Tin Mừng Gio-an.
- Đấng Pa-rác-lê là ai?
- Đấng Pa-rác-lê và thế gian (Ga 16,4b-11).

Câu hỏi gợi ý:
1- Tại sao không thể dịch từ Hy-lạp: “paraklêtos”?
2- Ðấng Pa-rác-lê xuất hiện ở đâu trong Tin Mừng Gio-an?
3- Ðấng Pa-rác-lê và Đức Giê-su.
4- Ðấng Pa-rác-lê và thế gian.
5- Ðấng Pa-rác-lê và người tin. [05] 06/10. Địa lý và cấu trúc bản văn Tin Mừng


Sách:
Phân tích thuật chuyện và cấu trúctr. 78-105.
Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việttr. 32-40.

Bài viết:
- Bản đồ Đất Thánh.
- Cấu trúc một đoạn văn Kinh Thánh (Mc - Ga).

Câu hỏi gợi ý:
1- Những địa danh trong bản đồ có trong Tin Mừng Gio-an.
    a) Nơi chốn: Na-da-rét, Ca-na, Ca-phác-na-um, 
        Xy-kha, Giếng Gia-cóp, núi Gơ-ri-dim, 
        làng Bê-ta-ni-a, thành Giê-ru-sa-lem, Đền Thờ Giê-ru-sa-lem.
    b) Vùng đất: Giu-đê, Sa-ma-ri, Ga-li-lê.
    c) Sông, biển: Biển Hồ Ti-bê-ri-a, sông Gio-đan, Biển Chết,
        Biển Địa Trung Hải.
2- Mục đích của việc tìm cấu trúc đoạn văn.
3- Có bao nhiêu loại cấu trúc?
4- Phân biệt bối cảnh văn chương với bối cảnh lịch sử.
5- Tin Mừng chia làm mấy phần, dựa trên tiêu chuẩn nào?
6- Tóm tắt nội dung “lời tựa” và “kết luận” sách Tin Mừng. [06] 13/10. Tình yêu và tình bạn

Sách: Tình yêu và tình bạn.

Bài viết:
- Đề tài tình yêu và tình bạn trong Tin Mừng Gio-an.
- Ba điều răn yêu thương trong Kinh Thánh.
- Ga 15,9-13: Dòng chảy tình yêu giữa Chúa Cha, Đức Giê-su và các môn đệ.
- Ga 14,15-24: Đặc ân dành cho ai yêu mến Đức Giê-su và giữ các điều răn của Người.

Câu hỏi gợi ý:
1- Ba điều răn yêu thương (agapaô) trong Kinh Thánh.
2- Đặc điểm điều răn yêu thương trong Tin Mừng Gio-an.
3- Sống điều răn yêu thương với tinh thần nào?
4- Ý nghĩa đề tài tình bạn (philos, phileô)
5- Đặc điểm riêng và bổ túc lẫn nhau giữa tình yêu và tình bạn.


[07] 20/10. Thế gian và những kẻ chống đối

Sách: Yêu và ghét, p. 1.
- Thế gian và những kẻ chống đối, tr. 43-162.

Bài viết:
- Thế gian (kosmos) là gì, là ai? (TM Gio-an).
- Sáu đặc điểm của thế gian thù ghét (TM Gio-an).

Câu hỏi gợi ý:
1- Năm nghĩa của từ “thế gian” trong Tin Mừng Gio-an.
2- Tại sao nghĩa thứ tư và thứ năm biểu thị bằng đường chấm?
3- Sáu đặc điểm của thế gian thù ghét.
4- Những kẻ chống đối Đức Giê-su là ai?
5- Nhóm “những người Do Thái”.
6- Nhóm “những người Pha-ri-sêu”.
7- Nhóm “các thượng tế”.


[08] 27/10. Yêu và ghét mạng sống mình (12,25).

Sách: Yêu và ghét, p. 2.
Yêu và ghét mạng sống mình (12,25), tr. 175-341.

Câu hỏi gợi ý:
1- Bối cảnh văn chương 12,25.
2- Cấu trúc 12,25.
3- Ai là người yêu mạng sống mình.
4- Ai là người ghét mạng sống mình.
5- Lý giải kiểu nói: “yêu là ghét” và “ghét là yêu”.


[09] 03/11. Ga 11,1-54: Chết và sống.

Sách: Phân tích thuật chuyện và cấu trúc, tr. 148-186.

Bài viết:
Ga 11,1-54. Chết và sống của La-da-rô, Đức Giê-su và người tin.

Câu hỏi gợi ý:

1- Bối cảnh văn chương Ga 11.
2- Tại sao chọn tựa đề “chết và sống”.
3- Các nhân vật trong câu chuyện.
4- “Chết” và “sống” của La-da-rô.
5- “Chết” và “sống” của Đức Giê-su.
6- “Chết” và “sống” của người tin.
Câu hỏi ôn tập 

Yêu cầu: Tập trung vào bản văn và thần học Tin Mừng Gio-an
1. Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến
2. Ðấng Pa-rác-lê
3. Khủng hoảng và giải pháp
4. Điều răn mới và đặc điểm
5. Ga 11,1-54: Chết và sống (có bản văn trong đề thi)
6. Ga 9,1-41: Phân tích và định nghĩa “thấy” và “mù” (có bản văn trong đề thi)

Quy cách thi:
Đề thi: 3 câu trong 6 câu ôn tập
Cách thi: Thi viết ở phòng thi
Tài liệu: Không tham khảo bất kỳ tài liệu nào
Thời lượng: 60 phút
Độ dài: Không quá 1 tờ giấy thi (4 trang)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét