27.2.20

Mc 1,21-28. Tại sao thần ô uế nói đúng mà bị cấm nói?


Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 27 tháng 02 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. Bản văn, bối cảnh và cấu trúc Mc 1,21-28
II. Thần ô uế, con người và Đức Giê-su
    1. Bị thần ô uế nhập ngay trong hội đường (1,23)
    2. Thần ô uế biết đúng và nói đúng (1,24)
    3. “Hãy câm đi” và “hãy xuất ra” (1,25)
    4. Thần ô uế “xuất khỏi người ấy” (1,26)
Kết luận

“Bí mật công khai”. Cấm không được nói mà ai cũng biết! (TM Mác-cô)Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 27 tháng 02 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
    1. Đức Giê-su cấm thần ô uế và quỷ nói về Người
    2. Cấm người chứng kiến nói về phép lạ
    3. Cấm các môn đệ nói về điều đã nghe, đã thấy
Kết luận 

26.2.20

“Anh em ngu muội như thế sao?” (Mc 7,18) Lời này nói gì với độc giả?Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 26 tháng 02 năm 2020.


Nội dung
Dẫn nhập
    1. “Người ở trong”, “kẻ ở ngoài” (4,11)
        a) Bối cảnh đoạn văn 4,10-12
        b) “Những người kia là những kẻ ở ngoài” (4,11b)
    2. “Điểm yếu” của các môn đệ
        a) Không hiểu (4,13)
        b) Nhát đảm, chưa có lòng tin (4,40)
        c) Ngu muội, không hiểu (7,18)
        d) Chai đá, có mắt không thấy, có tai không nghe (8,18)
    3. Hành trình “đi xuống” của Phê-rô, Tông Đồ trưởng
        a) “Hãy đi sau Thầy, Xa-tan” (8,33)
        b) Quả quyết không chối nhưng lại chối Thầy
    4. Môn đệ bị đưa ra “bên ngoài” để độc giả vào được “bên trong”
Kết luận

25.2.20

“Khởi đầu” và “kết thúc mở” Tin Mừng Mác-côTác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
    1. Nghĩa từ “khởi đầu” (arkhê)
    2. “Kết thúc mở” mời gọi “khởi đầu mới”
    3. Hai cách “đọc lại” (relecture) bản văn
    4. Ba cấp độ khởi đầu trong Tin Mừng Mác-cô
Kết luận

Cấu trúc một đoạn văn Kinh Thánh (Mc - Ga)Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
    1. Cấu trúc đồng tâm
    2. Cấu trúc song song
    3. Cấu trúc theo tiểu đoạn
Kết luận

Tiếng La Tinh trong Tin Mừng Mác-cô Hy-lạpTác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
    1. Chuyển âm từ La Tinh phổ thông sang Hy-lạp
    2. Dịch các từ La Tinh sang Hy-lạp
    3. Chuyển kiểu nói La Tinh sang tiếng Hy-lạp
    4. Giải thích bằng tiếng La Tinh (chuyển âm Hy-lạp)
Kết luận

Ba lối phân tích, ba cách đặt câu hỏi (Mc 1,29-31)Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. “Tác giả thực sự” và “tác giả tiềm ẩn”  
II. Mc 1,29-31: Ba lối tiếp cận, ba cách đặt câu hỏi
    1. Phê bình lịch sử (historico-critique)
    2. Phân tích cấu trúc (analyse structurale)
    3. Phân tích thuật chuyện (analyse narrative)
Kết luận

24.2.20

Ba cấp độ thành công, bốn cách thức rao giảng (TM Mác-cô)Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 24 tháng 02 năm 2020


Nội dung

Dẫn nhập
I. Cấu trúc giai đoạn khai mạc sứ vụ của Đức Giê-su
    1. Cấu trúc đoạn I:  Mc 1,16–3,6
    2. Cấu trúc Mc 1,21-45
II. Ba cấp độ thành công
    1. Thành công cấp độ 1: tại Ca-pha-na-um
    2. Thành công cấp độ 2: vùng Ga-li-lê
    3. Thành công cấp độ 3: Ga-li-lê và vùng phụ cận
III. Bốn cách thức rao giảng
    Cách 1: Ra đi rao giảng
    Cách 2: Làm cho người khác đi rao giảng
    Cách 3: Người ta đến nghe giảng
    Cách 4: Sai môn đệ đi rao giảng
Kết luận

Tác giả đối thoại với độc giả (TM Mác-cô)Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 24 tháng 02 năm 2020


Nội dung

Dẫn nhập
I. Tác giả giao tiếp với độc giả
    1. Giải thích
    2. Dịch nghĩa
II. Cách thức xây dựng trình thuật
    1. Xây dựng câu chuyện qua 3 hoặc 5 giai đoạn
    2. Xây dựng nhân vật
    3. Yếu tố thời gian
    4. Chèn vào chuyện đang kể (enchâssement)
        a) Một số trình thuật chèn vào câu chuyện đang kể
        b) Ý nghĩa lối hành văn chèn vào
Kết luận

23.2.20

“Tin mừng” trong “sách Tin Mừng” Mác-côTác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 23 tháng 02 năm 2020

Nội dung

Dẫn nhập
    1) Tin mừng của Đức Giê-su
    2) Tin mừng của Thiên Chúa
    3) Tin mừng của các môn đệ
    4) Tin mừng là chính Đức Giê-su
    5) Bốn sách Tin Mừng
Kết luận

Đặc điểm và đề tài Tin Mừng Mác-côTác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 23 tháng 02 năm 2020


Nội dung

Dẫn nhập
I. So với các Tin Mừng khác
    1. Tin Mừng ngắn nhất
    2. Ít diễn từ
    3. Mác-cô không có trình thuật thời niên thiếu
    4. Ít chỉnh sửa tài liệu biên soạn
    5. Tin Mừng kết thúc ở 16,8
II. Đặc điểm văn chương
    1. Các câu chuyện đặt kề nhau
    2. Từ ngữ lặp đi lặp lại
    3. Dùng nhiều từ gốc La Tinh
    4. Văn chương trung thực, sinh động, giàu cảm xúc
    5. Lối hành văn ngạc nhiên, bí ẩn và nghịch lý
III. Một số đề tài
    1. “Tin mừng”  
    2. Nước Thiên Chúa, triều đại Thiên Chúa
    3. Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, Con Người
    4. Nhân vật “các môn đệ”
    5. “Bí mật – công khai” về căn tính Đức Giê-su
Kết luận

21.2.20

Tác giả, nơi biên soạn, độc giả, niên biểu và tài liệu biên soạn Tin Mừng Mác-cô

 

Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 21 tháng 02 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. Tác giả sách Tin Mừng thứ hai
     1. Gio-an Mác-cô
     2. Mác-cô (không phải Gio-an Mác-cô)
     3. Tác giả dựa vào sách Tin Mừng
II. Nơi biên soạn Tin Mừng thứ hai
III. Độc giả sách Tin Mừng thứ hai
IV. Niên biểu sách Tin Mừng Mác-cô
V. Nguồn tài liệu để biên soạn các sách Tin Mừng
     1. Giả thuyết “hai nguồn văn”
     2. Giả thuyết Mt và Lc có các nguồn riêng
     3. Giả thuyết “ba nguồn văn”
     4. Giả thuyết “nhiều nguồn văn”
     5. Giả thuyết của P. Benoit và M.-É. Boismard
Kết luận

Sự thật bản văn, sự thật lịch sửTác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email:
josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 21 tháng 02 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
    1. Phân biệt thực tế lịch sử với tình tiết bản văn
    2. Nhân vật lịch sử” và “nhân vật trong bản văn”
    3. Tác giả, độc giả thực sự” và “tác giả, độc giả tiềm ẩn”
Kết Luận

18.2.20

Tinh thần và cách thức học hỏi Kinh ThánhTác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Ngày 18 tháng 02 năm 2020.

Nội dung

I. Mục đích
II. Tinh thần học
III. Học qua trường lớp, trường đời và sách vở
    1. Đọc kỹ bản văn, không thêm, không bớt
    2. Bốn cách chính tiếp cận bản văn
IV. Định hướng việc tìm hiểu Kinh Thánh
    1. Tôn trọng nội dung bản văn Kinh Thánh
    2. Lưu ý điều trình thuật cho biết và không cho biết
    3. Dựa vào bản văn để kết luận
    4. Chỉ áp dụng vào cuộc sống sau khi tìm hiểu bản văn
    5. Học không chỉ để hiểu mà còn để thưởng thức

2.2.20

Tìm hiểu sách Khải Huyền

Phương Pháp và kỹ thuật hành vănSách:

Bài viết:

Tổng quát
- Dàn bài tiểu luận.

Tin Mừng Gio-an

Tin Mừng Mát-thêu
Tin Mừng Lu-ca

Sách Khải Huyền


Tìm hiểu ba thư Gio-an

Tìm hiểu Tin Mừng Mác-côSách: Tin Mừng Mác-cô Hy Lạp – Việt


Bài viết theo đoạn văn và theo đề tài


Theo đoạn văn

- Mc 1,1. “Khởi đầu” và “kết thúc mở” trong Tin Mừng Mác-cô.
- Mc 1,21-28. Tại sao thần ô uế nói đúng mà bị cấm nói?
- Mc 1,29-31. Ba lối phân tích, ba cách đặt câu hỏi.
- Mc 1,40-45. Tại sao không giữ lời Đức Giê-su căn dặn?
- Mc 2,1-13. Lời tha tội, lời chữa lành.
- Mc 4,1-9. Dụ ngôn gieo giống.
- Mc 4,10-12. Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa và những kẻ ở ngoài.
- Mc 4,13-20. Áp dụng dụ ngôn gieo giống.
- Mc 7,18. “Anh em ngu muội như thế sao?” Lời này nói gì với độc giả?
- Mc 8,14-21: Quên bánh, một bánh, nhiều bánh, vô số bánh.
- Mc 10,17-31. Từ bỏ mọi sự, nhận lại gấp trăm.
- Mc 12,38–13,2. Kinh sư, bà goá, Đền Thờ.


Theo đề tài

- Tác giả, nơi biên soạn, độc giả, niên biểu và tài liệu biên soạn Tin Mừng Mác-cô.
- Relationships between the Synoptic Gospels.
- Tác giả đối thoại với độc giả (TM Mác-cô).
- Tiếng La Tinh trong Tin Mừng Mác-cô Hy-lạp.
- Đặc điểm và đề tài Tin Mừng Mác-cô.
- Mác-cô, Tin Mừng của sự ngạc nhiên.
- “Anh em ngu muội như thế sao?” (Mc 7,18) Lời này nói gì với độc giả?
- Ba cấp độ thành công, bốn cách thức rao giảng (TM Mác-cô).
- Ba lối phân tích, ba cách đặt câu hỏi (Mc 1,29-31).
- “Bí mật công khai”. Cấm không được nói mà ai cũng biết! (TM Mác-cô).
- “Khởi đầu” và “kết thúc mở” Tin Mừng Mác-cô.
- Kinh sư, bà goá, Đền Thờ (Mc 12,38–13,2).
- Quên bánh, một bánh, nhiều bánh, vô số bánh (Mc 8,14-21).
- Tại sao không giữ lời Đức Giê-su căn dặn? (Mc 1,40-45).
- Tại sao thần ô uế nói đúng mà bị cấm nói? (Mc 1,21-28).
- “Tin mừng” trong “sách Tin Mừng” Mác-cô.
- Từ bỏ mọi sự, nhận lại gấp trăm (Mc 10,17-31)