30 mars 2014

“Ta Là” (egô eimi) trong Tin Mừng Gio-anBài viết tiếng Pháp:

Email: josleminhthong@gmail.com
Ngày 31 tháng 03 năm 2014.

Nội dung

I. Dẫn nhập
II. Cách dùng “egô eimi” trong Tin Mừng Gio-an
   1. Nghĩa thông thường của “egô eimi”
      a) “Egô eimi” nói về nơi chốn hay thuộc về ai
      b) Các nhân vật khác dùng “egô eimi”
   2. Nghĩa thần học “egô eimi” của Đức Giê-su
      a) “Egô eimi” có thuộc từ (14 lần)
      b) “Egô eimi” xác định người nói (5 lần)
      c) “Egô eimi” không có thuộc từ (4 lần)
III. “Egô eimi” trong Cựu Ước
   1. Nghĩa thông thường của “egô eimi”
   2. “Egô eimi” là Danh ĐỨC CHÚA (YHWH, Yahvé)
IV. “Egô eimi” trong sách Khải Huyền
V. “Egô eimi” của Đức Giê-su trong Tin Mừng Gio-an 
   1. “Egô eimi” có thuộc từ
   2. “Egô eimi” xác định người nói
      a) “Chính là Tôi (egô eimi), người đang nói với chị” (4,26)
      b) “Chính là Thầy (egô eimi), đừng sợ!” (6,20)
      c) “Chính là Tôi (egô eimi)” (18,5)
   3.  “Egô eimi” không có thuộc từ
      a) “Nếu các ông không tin rằng: Tôi Là…” (8,24)
      b) “Bấy giờ các ông sẽ biết rằng Tôi Là” (8,28)
      c) “Trước khi có Áp-ra-ham, Tôi Là” (8,58)
      d) “Anh em tin rằng: Thầy Là” (13,19)
VI. Kết luận
VII. Thư mục

“Je Suis” (egô eimi) dans l’Évangile de JeanArticle en vietnamien:

Email: josleminhthong@gmail.com
Le 31 Mars 2014.

Contenu

I. Introduction
II. L’usage d’“egô eimi” dans l’Évangile de Jean
   1. Le sens courant d’“egô eimi”
      a) “Egô eimi” désigne un lieu, une appartenance
      b) Les autres personnages utilisent “egô eimi”
   2. Le sens théologique d’“egô eimi” de Jésus
      a) “Egô eimi” avec un attribut explicite (14 fois)
      b) “Egô eimi” pour identifier le locuteur (5 fois)
      c) “Egô eimi” à l’état absolu (4 fois)
III. “Egô eimi” dans l’AT
   1. Le sens courant d’“egô eimi”
   2. “Egô eimi” désigne le Nom divin de Yahvé (YHWH)
IV. “Egô eimi” dans le livre de l’Apocalypse
V. L’interprétation johannique d’“egô eimi”
   1. “Egô eimi” avec un attribut
   2. “Egô eimi” pour identifier le locuteur
      a) “C’est Moi, celui qui te parle” (4,26)
      b) “C’est moi. N’ayez pas peur” (6,20)
      c) “C’est moi” (18,5)
   3.  “Egô eimi” à l’état absolu
      a) “Si vous ne croyez pas que Moi, Je Suis…” (8,24)
      b) “Alors vous saurez que Moi, Je Suis…” (8,28)
      c) “Avant qu’Abraham existât, Moi, Je Suis” (8,58)
      d) “Vous croyiez que Moi, Je Suis” (13,19)
VI. Conclusion
VII. Bibliographie

12 mars 2014

Xa-tan (Satanas), quỷ (diabolos, daimonion), Ác thần (ponêros) trong Kinh ThánhBài viết tiếng Pháp:

Email: josleminhthong@gmail.com
Ngày 13 tháng 03 năm 2014.

Nội dung

Dẫn nhập
I. Xa-tan và quỷ (diabolos)
   1. Xa-tan trong Cựu Ước và tài liệu giữa hai Giao Ước
      a) Xa-tan trong thế giới con người
      b) Xa-tan ở thượng giới
         b.1) Nhiệm vụ chính đáng của Xa-tan
         b.2) Xa-tan thử thách con người
         b.3) Xa-tan đã đưa tội vào thế gian
      c) “Xa-tan” tiếng Híp-ri dịch sang Hy Lạp: “quỷ”
   2. Xa-tan trong Tân Ước
II. Quỷ (daimonion) và thần ô uế
   1. Quỷ trong Cựu Ước và tài liệu giữa hai Giao Ước
   2. Quỷ và thần ô uế (l’esprit impur) trong Tân Ước
III. Ác thần (le Mauvais) và tà thần (l’esprit mauvais) trong Tân Ước
   1. Ác thần (le Mauvais) và Xa-tan
   2. Tà thần (les esprits mauvais) và quỷ (les démons)
   3. Những việc xấu xa (les œuvres mauvaises)
Kết luận

Satan (Satanas), le diable (diabolos), le démon (daimonion) et le Mauvais (ponêros) dans la BibleArticle en vietnamien:

Email: josleminhthong@gmail.com
Le 13 Mars 2014.

Contenu

Introduction
I. Satan et le diable
   1. Satan dans l’AT et les écrits intertestamentaires
      a) Satan dans le monde d’en bas
      b) Satan dans le monde céleste
         b.1) La fonction légitime de satan
         b.2) Satan met l’homme à l’épreuve
         b.3) Satan a fait entrer la mort dans le monde
      c) Le terme “satan” est traduit en grec par “le diable”  
   2. Satan dans le NT
II. Le démon et l’esprit impur
   1. Le démon dans l’AT et les écrits intertestamentaires
   2. Le démon et l’esprit impur dans le NT
III. Le Mauvais et les esprits mauvais dans le NT
   1. Le Mauvais et Satan
   2. Les esprits mauvais et les démons
   3. Les œuvres mauvaises
Conclusion