31/12/2013

Happy New Year 2014 - Penguins
Ine Braat


Tổng quát về Ba thư Gio-anEmail: josleminhthong@gmail.com
Ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Nội dung

I. Tác giả và niên biểu Ba thư Gio-an
     1. Tác giả
     2. Niên biểu
II. Cấu trúc và nội dung ba thư Gio-an
     1. Thư thứ nhất Gio-an
          a) Cấu trúc
          b) Nội dung
     2. Thư thứ hai Gio-an
          a) Cấu trúc
          b) Nội dung
     3. Thư thứ ba Gio-an
          a) Cấu trúc
          b) Nội dung
III. Bối cảnh thư thứ nhất Gio-an
     1. Tình trạng chia rẽ trong cộng đoàn
     2. Thiên tính và nhân tính của Đức Giê-su
     3. Mời gọi hiệp thông
IV. Kết luận

26/12/2013

Ở Ga 1,21 Gio-an Tẩy Giả không phải là Ê-li-a, nhưng ở Mt 17,13 Gio-an là Ê-li-a, mâu thuẫn hay bổ sung lẫn nhau?Bài viết tiếng Pháp:

Email: josleminhthong@gmail.com
Ngày 26 tháng 12 năm 2013.

Nội dung

I. Dẫn nhập
II. Đức Giê-su, Gio-an Tẩy Giả và Ê-li-a
   1)  Trong Tin Mừng Nhất Lãm
      a) Gio-an Tẩy Giả và ngôn sứ Ê-li-a
      b) Đức Giê-su và ngôn sứ Ê-li-a
   2) Trong Cựu Ước
      a) Ngôn sứ Ê-li-a được đưa lên trời (2V 2,9-12)
      b) Ê-li-a sẽ lại xuất hiện (Ml 3,23-24)
   3) Đồng hoá: “Gio-an Tẩy Giả – Ê-li-a”, “Đức Giê-su – Ê-li-a”
      a) Gio-an Tẩy Giả và Ê-li-a.
      b) Đức Giê-su và Ê-li-a
III. Gio-an Tẩy Giả trong Tin Mừng Gio-an
   1) Gio-an Tẩy Giả không phải là Ê-li-a
   2) Gio-an Tẩy Giả là ánh sáng (5,35)
      a) Logos (Lời) là ánh sáng, đến trong thế gian
      b) Đức Giê-su là ánh sáng cho thế gian
      c) Gio-an Tẩy Giả là ánh sáng
IV. Kết luận

En Jn 1,21 Jean le Baptiste n’est pas Élie, pourtant en Mt 17,13 il est Élie, contradiction ou complémentarité?
Article en vietnamien:

Email: josleminhthong@gmail.com
Le 26 Décembre 2013.

Contenu

I. Introduction
II. Jésus, Jean le Baptiste et Élie
   1)  Dans les Synoptiques
      a) Jean le Baptiste et le prophète Élie
      b) Jésus et le prophète Élie
   2) Dans l’Ancien Testament
      a) La disparition d’Élie (2R 2,9-12)
      b) La venue d’Élie (Ml 3,23-24)
   3) Identification: “Jean – Élie” et “Jésus – Élie”
      a) Jean le Baptiste et Élie
      b) Jésus et Élie
III. Jean le Baptiste dans l’Évangile de Jean
   1) Jean le Baptiste n’est pas Élie
   2) Jean le Baptiste est la lumière qui luit (5,35)
      a) Le Logos est la lumière, venue dans le monde
      b) Jésus est la lumière du monde
      c) Jean le Baptiste est la lumière qui luit
IV. Conclusion


25/12/2013

À propos de Frère Joseph Lê Minh Thông, O.P.


 Dattes en Galilée

Jesus dit à ses disciples: “C’est la gloire de mon Père 
que vous portiez beaucoup de fruit et deveniez mes disciples” (Jn 15,8. BJ)