31/12/2013

Happy New Year 2014 - Penguins
Ine Braat


Tổng quát về Ba thư Gio-anEmail: josleminhthong@gmail.com
Ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Nội dung

I. Tác giả và niên biểu Ba thư Gio-an
     1. Tác giả
     2. Niên biểu
II. Cấu trúc và nội dung ba thư Gio-an
     1. Thư thứ nhất Gio-an
          a) Cấu trúc
          b) Nội dung
     2. Thư thứ hai Gio-an
          a) Cấu trúc
          b) Nội dung
     3. Thư thứ ba Gio-an
          a) Cấu trúc
          b) Nội dung
III. Bối cảnh thư thứ nhất Gio-an
     1. Tình trạng chia rẽ trong cộng đoàn
     2. Thiên tính và nhân tính của Đức Giê-su
     3. Mời gọi hiệp thông
IV. Kết luận

26/12/2013

Ở Ga 1,21 Gio-an Tẩy Giả không phải là Ê-li-a, nhưng ở Mt 17,13 Gio-an là Ê-li-a, mâu thuẫn hay bổ sung lẫn nhau?Bài viết tiếng Pháp:

Email: josleminhthong@gmail.com
Ngày 26 tháng 12 năm 2013.

Nội dung

I. Dẫn nhập
II. Đức Giê-su, Gio-an Tẩy Giả và Ê-li-a
   1)  Trong Tin Mừng Nhất Lãm
      a) Gio-an Tẩy Giả và ngôn sứ Ê-li-a
      b) Đức Giê-su và ngôn sứ Ê-li-a
   2) Trong Cựu Ước
      a) Ngôn sứ Ê-li-a được đưa lên trời (2V 2,9-12)
      b) Ê-li-a sẽ lại xuất hiện (Ml 3,23-24)
   3) Đồng hoá: “Gio-an Tẩy Giả – Ê-li-a”, “Đức Giê-su – Ê-li-a”
      a) Gio-an Tẩy Giả và Ê-li-a.
      b) Đức Giê-su và Ê-li-a
III. Gio-an Tẩy Giả trong Tin Mừng Gio-an
   1) Gio-an Tẩy Giả không phải là Ê-li-a
   2) Gio-an Tẩy Giả là ánh sáng (5,35)
      a) Logos (Lời) là ánh sáng, đến trong thế gian
      b) Đức Giê-su là ánh sáng cho thế gian
      c) Gio-an Tẩy Giả là ánh sáng
IV. Kết luận

En Jn 1,21 Jean le Baptiste n’est pas Élie, pourtant en Mt 17,13 il est Élie, contradiction ou complémentarité?
Article en vietnamien:

Email: josleminhthong@gmail.com
Le 26 Décembre 2013.

Contenu

I. Introduction
II. Jésus, Jean le Baptiste et Élie
   1)  Dans les Synoptiques
      a) Jean le Baptiste et le prophète Élie
      b) Jésus et le prophète Élie
   2) Dans l’Ancien Testament
      a) La disparition d’Élie (2R 2,9-12)
      b) La venue d’Élie (Ml 3,23-24)
   3) Identification: “Jean – Élie” et “Jésus – Élie”
      a) Jean le Baptiste et Élie
      b) Jésus et Élie
III. Jean le Baptiste dans l’Évangile de Jean
   1) Jean le Baptiste n’est pas Élie
   2) Jean le Baptiste est la lumière qui luit (5,35)
      a) Le Logos est la lumière, venue dans le monde
      b) Jésus est la lumière du monde
      c) Jean le Baptiste est la lumière qui luit
IV. Conclusion


25/12/2013

À propos de Frère Joseph Lê Minh Thông, O.P.


 Dattes en Galilée

Jesus dit à ses disciples: “C’est la gloire de mon Père 
que vous portiez beaucoup de fruit et deveniez mes disciples” (Jn 15,8. BJ)30/10/2013

Ga 4,44: “Chính Đức Giê-su đã làm chứng rằng: ‘Ngôn sứ không có thế giá tại quê hương mình’”Nội dung

I. “Ngôn sứ không có thế giá tại quê hương mình” (Ga 4,44b)
   1. Tin Mừng Gio-an (Ga 4,43-45)
   2. Tin Mừng Nhất Lãm (Mc 6,1-6; Mt 13,53-58; Lc 4,14-30)
      a) Mc 6,1-6
      b) Mt 13,53-58
      c) Lc 4,14-30
   3. Ga 4,44 và Tin Mừng Nhất Lãm
II. Tìm hiểu Ga 4,44 trong bối cảnh Tin Mừng Gio-an
   1. Tình trạng bản văn Ga 4,44
   2. Đức Giê-su bị khước từ ở Ga-li-lê hay Giu-đê?
      a) Đức Giê-su bị khước từ ở Na-da-rét miền Ga-li-lê
      b) Đức Giê-su bị khước từ ở Giu-đê
   3. Đức Giê-su đến nhà mình, nhưng người nhà không đón nhận (Ga 1,11)
III. Kết luận

13/10/2013

Bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh dùng trong Hội Thánh Công GiáoCó thể kể đến ba bản dịch:
1- Bản dịch Revised Standard Version - Second Catholic Edition, 2006 (RSV-SCE). Online:
https://www.ewtn.com/devotionals/biblesearch.asp
Bản dịch này có thể dùng để học hỏi Kinh Thánh.


2- Bản dịch New American Bible, Revised Edition, 1991 – Present (NAB-RE). Online: http://usccb.org/bible/books-of-the-bible/
Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ dùng trong Phụng vụ.

3- Bản dịch New Jerusalem Bible (NJB). 
Online http://www.catholic.org/bible/

Có thể tìm hiểu thêm về các bản bản dịch này trên Web.
Xem các bản gốc Kinh Thánh và các dịch khác tại mục:
Bản văn KINH THÁNH.

Ngày 12 tháng 10 năm 2013.
Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com06/09/2013

Các bước tìm hiểu một đoạn văn Kinh Thánh

Nội dung

Dẫn nhập
I. Phân tích thuật chuyện và cấu trúc
II. Các bước chuẩn bị phân tích đoạn văn
     1. Phân đoạn
     2. Bối cảnh văn chương
     3. Cấu trúc đoạn văn
     4. Quan sát nhân vật, thời gian và không gian
III. Gợi ý phân tích một số đoạn văn
     1. Ga 6,1-71
     2. Ga 11,1-54
     3. Ga 18,28–19,16a
Kết luận

Tinh thần và định hướng việc học Kinh Thánh

Nội dung
1. Mục đích
2. Tinh thần học
3. Tự học
4. Định hướng việc tìm hiểu Kinh Thánh

21/04/2013

Mc 12,38–13,2: Kinh sư, bà goá và Đền Thờ
Nội dung

I. Bản văn Mc 12,38–13,2
   1. Hãy coi chừng các kinh sư (12,38-40)
   2. Bà goá nghèo và người giàu (12,41-44)
   3. Đức Giê-su tiên báo Đền Thờ bị phá huỷ (13,1-2)
II. Bối cảnh, phân đoạn và cấu trúc Mc 12,38–13,2
   1. Bối cảnh
   2. Phân đoạn
   3. Cấu trúc
III. Chú thích Mc 12,38–13,2
IV. Phân tích
   1. Tố cáo các kinh sư
      a) “Nuốt hết nhà cửa của các bà goá” (12,40a)
      b) “Làm bộ cầu nguyện lâu giờ” (12,40b)
   2. “Gọi các môn đệ lại” (12,43)
   3. Ý nghĩa việc dâng cúng của bà goá (12,44)
      a) Tố cáo các kinh sư qua việc làm của bà góa
      b) Gợi về thân phận của Đức Giê-su
      c) Lời mời gọi các môn đệ dấn thân đến cùng
   4. Báo trước Đền Thờ sẽ bị sụp đổ (13,1-2)
V. Kết luận

07/04/2013

Tin Mừng Mác-cô: Tin Mừng của sự ngạc nhiênNội dung

I. Động từ “thambeô” (sững sờ, kinh ngạc, kinh hoàng)
II. Động từ “ekplêssô” (sửng sốt, kinh ngạc)
III. Động từ “existêmi” (sửng sốt, mất trí)
IV. Danh từ “ekstasis” (sự sửng sốt, sự kinh ngạc)
V. Kết luận

24/03/2013

Mc 1,21-28: Tại sao thần ô uế nói đúng về Đức Giê-su mà Người lại bảo: “Hãy câm đi” (1,25)?


Nội dung

I. Bản văn, bối cảnh, phân đoạn và cấu trúc Mc 1,21-28
   1. Bản văn 1,21-28
   2. Bối cảnh và phân đoạn 1,21-28
   3. Cấu trúc Mc 1,21-28
II. Phân tích
   1. Bị thần ô uế nhập ngay trong hội đường (1,23)
   2. Thần ô uế biết đúng và nói đúng (1,24)
   3. “Hãy câm đi” và “hãy xuất ra” (1,25)
   4. Thần ô uế “xuất khỏi người ấy” (1,26)
III. Kết luận

10/03/2013

“Khởi đầu” và “kết thúc mở” trong Tin Mừng Mác-cô

Nội dung

1. Nghĩa của từ “Khởi đầu” (arkhê)
2. “Kết thúc mở” mời gọi “khởi đầu mới”
3. Hai cách “đọc lại” bản văn
4. Ba cấp độ khởi đầu trong Tin Mừng Mác-cô

Ba giai đoạn thành công và ba cách thức rao giảng của Đức Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô
Nội dung

Dẫn nhập
I. Cấu trúc giai đoạn khai mạc sứ vụ của Đức Giê-su
    1. Cấu trúc đoạn I: Mc 1,16–3,6
    2. Cấu trúc Mc 1,21-45
II. Ba giai đoạn thành công của Đức Giê-su
    1. Thành công giai đoạn I ở Ca-pha-na-um
    2. Thành công giai đoạn II ở vùng Ga-li-lê
    3. Thành công giai đoạn III ở Ga-li-lê và vùng phụ cận
III. Ba cách thức rao giảng của Đức Giê-su
   1. Đức Giê-su đi rao giảng
   2. Làm cho người khác đi rao giảng
   3. Người ta từ khắp nơi kéo đến với Đức Giê-su
Kết luận

03/03/2013

Ga 4,5-15: “Khát nước hằng ngày” – “khát nước sự sống”. Ngôn ngữ biểu tượng, nghịch lý và kỹ thuật hành văn hiểu lầm trong Tin Mừng Gio-an

Nội dung

I. Bản văn Ga 4,5-15
II. Dẫn nhập
III. Phân tích
    1. Ngôn ngữ biểu tượng và nghịch lý
    2. Kỹ thuật hành văn dị nghĩa, gây hiểu lầm
    3. Cuộc gặp gỡ, đối thoại vượt trên mọi thứ rào cản
IV. Kết luận

17/02/2013

Tìm hiểu Tin Mừng Mác-cô: Tác giả giao tiếp với độc giả qua câu chuyện


Nội Dung

Dẫn nhập
I. Tác giả giao tiếp với độc giả
   1. Giải thích
   2. Dịch nghĩa
II. Cách xây dựng trình thuật
   1. Xây dựng câu chuyện qua 3 hoặc 5 giai đoạn
   2. Xây dựng nhân vật
   3. Yếu tố thời gian
   4. Chèn vào chuyện đang kể (enchâssement)
Kết luận

15/01/2013

Đặc điểm và đề tài trong Tin Mừng Mác-cô
Nội dung

Dẫn nhập
I. Đặc điểm so với các Tin Mừng khác
   1) Tin Mừng ngắn nhất
   2) Ít diễn từ
II. Đặc điểm về nội dung Tin Mừng
   1) Mác-cô không có trình thuật thời niên thiếu
   2) Tin Mừng kết thúc ở 16,8
   3) Ít chỉnh sửa tài liệu biên soạn
III. Đặc điểm văn chương
   1) Các câu chuyện đặt kề nhau
   2) Từ ngữ lặp đi lặp lại
   4) Văn chương trung thực, sinh động, cảm xúc
   5) Lối hành văn ngạc nhiên, bí ẩn và nghịch lý
IV. Đề tài chính trong Tin Mừng Mác-cô
   1) Tin mừng
   2) Nước Thiên Chúa, triều đại Thiên Chúa
   3) Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, Con Người
Kết Luận