23 décembre 2012

Ga 1,1-13. LỜI (LOGOS) là sự sống, là ánh sáng cho loài người[The article in English]

josleminhthong@gmail.com
Ngày 23 tháng 12 năm 2012

           Nội dung
Dẫn nhập
    1. Bản văn và cấu trúc Ga 1,1-13
    2. Lời là sự sống và là ánh sáng của loài người
    3. Lời là ánh sáng đến thế gian
    4. Đón nhận và không đón nhận Lời
Kết luận

Jn 1:1-13. WORD (LOGOS) is the Life and the Light of Men
[Bài viết tiếng Việt]

December 23, 2012

             Contents
Introduction
    1. Text and structure of Jn 1:1-13
    2. The Word was the life and the light of men
    3. The Word is the true light, coming to the world
    4. Receiving or not receiving the Word (Logos)
Conclusion