30 novembre 2012

Ôn tập Tin Mừng Mác-cô


I. Tổng quát 

1. Dựa vào sách nội dung sách Tin Mừng thứ hai, có thể nói gì về tác giả và niên biểu của sách Tin Mừng này?
 

2. Bàn về các khái niệm: Tác giả, độc giả, nhận vật, thời gian và không gian trong bản văn Tin Mừng Mác-cô.

3. Phân biệt “sự thật bản văn” và “sự thật lịch sử”.

4. Cho biết một đoạn văn theo kiểu hành văn “chèn vào” câu chuyện đang kể một chuyện khác và trình bày ý nghĩa kiểu hành văn này trong Tin Mừng Mác-cô.

II. Phân tích
Mc 1,1-15.
Mc 1,21-28.
Mc 4,1-20.
Mc 12,38–13,2.


Tài liệu:
Học hỏi Tin Mừng Mác-cô.
Phương Pháp và kỹ thuật hành văn Kinh Thánh.
Tìm hiểu Tin Mừng Mác-cô.Giuse Lê Minh Thông, O.P.


10 novembre 2012

Lc 12,10. Chống lại Con Người và chống lại Thánh Thần
[The article in English]

Ngày 11 tháng 11 năm 2012


Nội dung

I. Bản văn trong Tin Mừng Nhất Lãm
1) Bản văn Lc 12,8-12 (NPD/CGKPV)
2) Bản văn Mc 3,28-30
3) Bản văn Mt 12,31-32 (NPD/CGKPV)  
II. Bối cảnh lời Đức Giê-su trong các Tin Mừng
1) Bối cảnh Mc 3,28-30
2) Bối cảnh Mt 12,31-32
3) Bối cảnh Lc 12,10
III. Phân tích
1) Cấu trúc Lc 12,8-12
2) “Nói lời chống lại Con Người” (12,10a)
3) “Nói phạm thượng chống lại Thánh Thần” (12,10b)
IV. Kết luận
Tài liệu tham khảo

Lk 12:10. Against the Son of Man and Against the Holy SpiritTiếng Việt:

November 11, 2012

Contents

I. Gospel texts (RSV-SCE)
1) Lk 12:8-12
2) Mk 3:28-30
3) Mt 12:31-32          
II. Context of the saying
1) Context of Mk 3:28-30
2) Context of Mt 12:31-32
3) Context of Lk 12:10
III. Analysis
1) Structure of Lk 12:8-12
2) “Speaking a word against the Son of man”
3) “Blaspheming against the Holy Spirit”
IV. Conclusion
Bibliography