23/12/2012

Ga 1,1-13. LỜI (LOGOS) là sự sống, là ánh sáng cho loài người[The article in English]

josleminhthong@gmail.com
Ngày 23 tháng 12 năm 2012

           Nội dung
Dẫn nhập
    1. Bản văn và cấu trúc Ga 1,1-13
    2. Lời là sự sống và là ánh sáng của loài người
    3. Lời là ánh sáng đến thế gian
    4. Đón nhận và không đón nhận Lời
Kết luận

Jn 1:1-13. WORD (LOGOS) is the Life and the Light of Men
[Bài viết tiếng Việt]

December 23, 2012

             Contents
Introduction
    1. Text and structure of Jn 1:1-13
    2. The Word was the life and the light of men
    3. The Word is the true light, coming to the world
    4. Receiving or not receiving the Word (Logos)
Conclusion

01/12/2012

Ôn tập Tin Mừng Mác-cô


I. Tổng quát 

1. Dựa vào sách nội dung sách Tin Mừng thứ hai, có thể nói gì về tác giả và niên biểu của sách Tin Mừng này?
 

2. Bàn về các khái niệm: Tác giả, độc giả, nhận vật, thời gian và không gian trong bản văn Tin Mừng Mác-cô.

3. Phân biệt “sự thật bản văn” và “sự thật lịch sử”.

4. Cho biết một đoạn văn theo kiểu hành văn “chèn vào” câu chuyện đang kể một chuyện khác và trình bày ý nghĩa kiểu hành văn này trong Tin Mừng Mác-cô.

II. Phân tích
Mc 1,1-15.
Mc 1,21-28.
Mc 4,1-20.
Mc 12,38–13,2.


Tài liệu:
Học hỏi Tin Mừng Mác-cô.
Phương Pháp và kỹ thuật hành văn Kinh Thánh.
Tìm hiểu Tin Mừng Mác-cô.Giuse Lê Minh Thông, O.P.