20/10/2010

14 cuốn sách đã xuất bản01. [04/2010] Người MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU YÊU MẾN trong Tin Mừng thứ tư là ai?,
Nxb. Phương Đông, 2010, 276 tr.
Giá bìa: 30.000 đvn02. [05/2010] TÌNH YÊU và TÌNH BẠN trong Ga 15,9-17,
Nxb. Phương Đông, 2010, 316 tr.
Giá bìa: 35.000 đvn03. [07/2010] KHỦNG HOẢNG và GIẢI PHÁP cho các môn đệ trong Tin Mừng thứ tư,
Nxb. Tôn giáo, 2010, 316 tr.
Giá bìa: 37.000 đvn04. [08/2010] Phân tích THUẬT CHUYỆN và CẤU TRÚC áp dụng vào Tin Mừng thứ tư,
Nxb. Phương Đông, 2010, 228 tr.
Giá bìa: 25.000 đvn


05. [09/2010] Đấng PA-RÁC-LÊ – Thần Khí sự thật – trong Tin Mừng thứ tư,
Nxb. Tôn Giáo, 2010, 376 tr.
Giá bìa: 43.000 đvn

06. [09/2010] YÊU và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an, Phần I,
Nxb. Phương Đông, 2010, 400 tr.
Giá bìa: 45.000 đvn


07. [09/2010] YÊU và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an, Phần II, 
Nxb. Phương Đông, 2010, 400 tr.
Giá bìa: 45.000 đvnNxb. Phương Đông, 2010, 460 tr. 
Giá bìa: 45.000 đvn

 09. [02/2011] NGỮ PHÁP Hy Lạp Tân Ước,
Nxb. Phương Đông, 2011, 460 tr.
Giá bìa: 45.000 đvn10. [04/2011] Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt,  
Nxb. Tôn giáo, 2011, 340 tr. 
Giá bìa: 40.000 đvn
11. [06/2011] Tin Mừng Mác-cô Hy Lạp – Việt,
Nxb. Phương Đông, 2011, 236 tr.
Giá bìa: 30.000 đvn12. [10/2011] Sách Khải Huyền, Hy Lạp – Việt,
Nxb. Tôn Giáo, 2011, 288 tr.
Giá bìa: 35.000 đvn
13. [01/2019] Qui est le disciple que Jésus aimait?,
(Collection: Lire la Bible n. 195), Paris, Éditions du Cerf, 2019, 160 p.
Giá bìa: 18 euros

14. [09/2019] Nghe và thấy trong Tin Mừng Gio-an,
Nxb. Đồng Nai, 2019, 305 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm.
Giá bìa: 80.000 đvn
Giu-se Lê Minh Thông, O.P. 
Email: josleminhthong@gmail.com