21/08/2011

Bốn môn đệ vô danh trong Tin Mừng Gio-anNội dung

Dẫn nhập
1) Một trong hai môn đệ ở 1,35-40
2) “Người môn đệ khác” (18,15)
3) Môn đệ vô danh ở 21,2
4) Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến
    4.1. Trong bữa tiệc ly
    4.2. Hiện diện dưới chân thập giá
    4.3. Sáng sớm ngày Đức Giê-su Phục Sinh
    4.4. Đánh cá ở biển hồ Ti-bê-ri-a
    4.5. Số Phận của môn đệ Đức Giê-su yêu mến
5) Đôi nét về người môn đệ Đức Giê-su yêu mến
Kết luận

07/08/2011

“TÔNG ĐỒ GIO-AN” trong Tin Mừng Nhất Lãm và “MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU YÊU MẾN” trong Tin Mừng thứ tưEmail: josleminhthong@gmail.com
Ngày 07 tháng 08 năm 2011.
Cập nhật ngày 17 tháng 02 năm 2014.
  
Nội dung

Dẫn nhập
I. Tông đồ Gio-an và Phê-rô
     1. Mc 10,35-41
     2. Lc 9,49-50
     3. Lc 9,51-56
     4. Mc 14,32-42
     5. Môn đệ Đức Giê-su yếu mến
II. Hai người con ông Dê-bê-đê (Ga 21,2)
Kết luận